Sunday, January 10, 2021

 

תקופת הרבנים הסתימה


 

Thursday, November 19, 2020


 

 

פתיחת שערי שמים


 

Wednesday, November 18, 2020


 

קריאת תושב"ע מתוך תושב"כ


 

Monday, November 9, 2020

 

How Christians Sabotage Trump

 and Themselves


 

 

 

Sunday, November 1, 2020

תקון עולם והפעם באמת

 


 

Thursday, October 29, 2020

 

Fall of the Rabbinical Establishment Imminent


 

Wednesday, October 21, 2020

ב"ה

 

תושב"ע היא הנקוד והטעמים של תושב"כ. אי אפשר להפריד בין תושב"כ ותושב"ע כי אי אפשר להגות בתורה בלי להוסיף את הנקדות

 

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = תורה שבפעֻלה = גופי = סגול = אנכי חי = אנכי בהוה = טבע חי = קבוץ כנסת ישראל בהוה = 2097 = 99 = פה דוד  = דוד פה = גוי יוסד = גוי יסוד = קרן אלמותיים = בנין תורה שבכתב = תורה כל התבל = כל אדם באמת = כל אדם בתורה שבכתב ותורה שבעל פה = 3096 = 99 = צו בשרך

 

תורה שבכתב = 1335 = 336 = שלו = אלה גופי החי לנצח = אלה תורה שבעל פה חיה לנצח = אלה תורה שבפעלה חיה לנצח

 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה = 2439 = 441 = אמת = עולם הטעמים = 1440 = 441

 

עולם אמת = 1147 = 148 = עולם תורה שבכתב ותורה שבפעֻלה = 3145 = 148 = נצח = קמח = פסח = פסגה = פה חנה = כל הגה פה = כל אחד פה = פה נביא = בונה היסוד = כל אלמותיים = לנסח

 

תושב"ע ותושב"כ אחת הנה. הלומדים תושב"כ ותושב"ע כאחת חיים לנצח בגוף

 

הלמוד אינו תושב"ע - לא הבבלי ולא הירושלמי. תושב"ע היא הנקוש והטעמים של תושב"כ

 

למשל:

 

ב + דגש קל + שוא נע = 866 = סוף = בכל הצדיקים

 

התורה מתחילה מהסוף.

 

ס + שוא נע = 487 = שבעל פה = שבפעֻלה

 

א + חטף סגול = 917 = שם טוב = תחית גופי = תחית תורה שבעל פה = 1916 = 917 = עלץ בחתנתנו

 

א + חטף פתח = 1306 = 307 = רבקה = ששון = דגש = שוא

 

תשלום דגש = 1643 = 644 = חולם = ו + חלם = שלום השבת = שלום אשתו = שלום הבן = דמם = מעץ החיים = שם עץ הדעת טוב ורע = 2642 = 644 = שרה אמנו בלהה = לבי אמנו לומדת והוגה = לבי אמנו לילית וחוה