Tuesday, September 19, 2017ב"ה
כהן כפר
כדי לדעת מי כהן, עלינו לדעת מי אדם

  = אדם = 605 = הם = תהר
= אם כל בית ישראל
= 1604 = 605 = אתם כל בית ישראל
=
הצדקות = עץ החיים העתיק הקדוש
= 2603 = 605
= עיר הכהנים העתיק הקדוש החי עמך
  לאה ורחל רעיתי העתיק הקדוש החי עמך

עץ = 970 = משלם = עיר הכהנים
  לאה ורחל רעיתי  =
עתה נוכל להבין נכונה

 = כהן = 725 = כ-הן = הן אחוה
= היודעים אחוה = המולידים אחוה
= כל העם = כל כתר כלה = עם כלה
= הם עמי = אדם עומד
=
מועד אדם = מועד אם כל בית ישראל
= 1724 = 725 = הם אליהו הנביא
= הם כלב הבונה = האחוה בונה לב אדם
= חנה לב רות חזה כל בית ישראל
= הנביא חזה לב אם כל בית ישראל
= הם ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2723 = 725

  = הכהנים = 690 = רעיתי = עיר קדשו
= קדוש לאה ורחל

רחל = 238 = ויהי אור = לפענח
= אשתך לאה = 1237 = 238
=
אהל אשתך

רחל ולאה אחת (היום כותבים אחות. אך, בתורה כתוב אָחׂת)

  = בית המקדש = 861 = ברחם אמי*
= אברהם נבא = רחם מביא
= ראש השנה = אשר המחשבה

 = אברהם = 808 = רחם = ברא אדם
=
באר אם כל בית ישראל = 1807 = 808
=
חשך = שחר כפר = שחר אחוה לאה ורחל
אברהם הוא רחם שרה

*עבודת הכהנים במקדש העשוי מאבן היא המחשת עבודת הקדש האמתית – הנעשית ברחם. הכהנים היו אמורים להמחיש את ההריון לצבור כדי שיבינו מה קורה בבטן כאשר הָעֻבָּר מתפתח. אך, הם סרו מן הדרך הישרה והתחילו להציג את ההמחשה שלהם בעיני הציבור כאלו היא העבודה הקדושה עצמה

  = קדש הקדשים = 1423 = 424 = כדת
= את חיה = אחתיה = אחת באהבה
= ישעיהו החי = קדש אחוה
= קדש קרן חוה = את אברהם ויצחו
= הרחם האדם

  = כפר = 300 = ש = כעיר = כח עֻבָּר*
= יחוד עֻבָּר = חיי עֻבָּר
= כח יהוה מדבר = חיי יהוה מדבר
= יהוה מדבר יחדו = אחוה לאה ורחל
= לאה ורחל קרן חוה = לאה ורחל עלץ חוה
= התפתחות = 1299 = 300
= זכר חכמה = חכמה ברכב
= זכר הנביאה = ברכה הנביאה
=
זכר נביאי = ברכה נביאי
= מסר = יצר = בצבור = מכל דור
= בכר מחל = חסד בכור
= בכור כנסת ישראל
= יהוה כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 2298 = 300
= כל הצדיקים הקדושים מכל דור בארץ
= 3297 = 300
= יהוה כל הצדיקים בצבור בארץ
= כל בית ישראל יחד כל הצדיקים מכל דור בארץ

*
הערך 300 אינו כולל את ערכי שמות הנקודות
= עֻבָּר = ע+קבוץ+ב+דגש חזק+קמץ+ר =
= 2742 = 744 = מדן = מקדם = בן בלהה
=
בן יוכבד = בן לבי = בת מכל דור בלהה
=
בת מכל דור יוכבד = בת מכל דור לבי

=
כל בית ישראל יחד הם כל הצדיקים מכל דור בארץ
= 3902 = 905 =
השם = בשגם = בגשם
= אדם כל בית ישראל יחד כל הצדיקים מכל דור בארץ
 = כהן כפר = 1025 = 26 = יהוה
=
כל בית ישראל יחד = הקדושים
= כל העם אחוה לאה ורחל
=
כל כתר כלה אחוה לאה ורחל
= האדם הקדוש = עמך קדוש
= אם ובת אדם שמי המשמים בארץ
= 4022 = 26
= אם ובת אם בל בית ישראל שמי השמים בארץ
= 5021 = 26
= אחוה לאה ורחל היודעים אחוה
= תורה חוה = כל ספר התורה חוה
= הוגה כל ספר התורה
= גוי כל ספר התורה
= כל ספר התורה עולם חדש
= 2024 = 26
= כל ספר התורה ישב עולם

Monday, September 18, 2017ב"ה
האוהבת את כל הבריות בכל הלב זהה להויה

ראש השנה = 861 = בית המקדש = המקדש בתי = נראים

כל הצדיקים נראים = 1730 = 731 = עלץ הכהן
 קרן הכהן =

 = בית המקדש בנוי = 929 = ברית חדשה = שם חגיגה
 עולם צדק חגיגה

זאת הברית החדשה האמתית

העבודה בבית המקדש = 955 = הנץ = השמים
 המכפרים =

המכפרים בארץ = 2058 = 60 = שש האמהות אתם
= הנה = עולם שמחה = 1059 = 60 = עולם גשמי
 השמים בארץ

אחות הגוים = 1039 = 40 = אבותיכם = כתר אבותי
 משפטים = גואל = גו אל =

כ = 20 = אחוה = חזה = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = קרן חוה = עלץ חוה = עלץ עולם חדש
= 2018 = 20 = העתיק הקדוש ישב עולם
 העתיק הקדוש עולם חדש =

לאה ורחל = 280 = ר"פ = עיר

כפר = 300 = ש = לאה ורחל אחוה

 = סולח = 104 = קד = קד = נחמו
= בארץ = 1103 = 104 = לעד = בן ישעיהו
 שבת ישעיהו = ישעיהו ברך =

סולחים = 714 = דין = שחרור = עולם הבא
 יודעים דוד =

הסולחים = 719 = הדין = השחרור = העולם הבא
 אהב העולם = היודעים דוד =

זכרון = 933 = בראשית אחוה = אחוה אהבת שרה
= אחוה זאת הלכה למעשה = אחוה זאת החוקים עליונים
 1932 = 933 =

הזכרון = 938 = בראשית האחוה = חלץ = בשלום

מצוה גדולה לאהוב את הגוים

הגוים = 624 = ידים = אוהבים = אדם חוה

ביום הזכרון אנו זוכרים כל כל יום יום הכפורים

יום הכפורים = 1537 = 538 = אשר הלב = עלץ אצילות
 עלץ לב שרה = עלץ אשר לאה =

ברכות = 628 = חיים = חכם איש ואיש

לאהב כל איש ואיש - גם הגוים!

שנה = 355 = כל כפרה = מחשבה = המשבח

טובה = 22 = הזהה

האוהב את כל הבריות בכל הלב זהה להויה! דעו זאתSunday, September 17, 2017

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer - political prisoners in Israel


The knowledge of the detention and torture of Human Rights Activists who fought against Human Trafficking by the state that presumes to call itself Israel is travelling all over the world.One of the detainees, Lori Shem Tov, had her Children stolen by the state. She wasn't allowed visitation rights because she protested. Now she's being held in solitary in Teveh Nirtza, the only jail for women known to be the worst jail in Israel. It is a maximum security prison for all female prisoners.

Wednesday, September 13, 2017

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer - political prisoners in Israel

Lori Shem-Tov, Moti Leybel, Zvi Zer are activists, who protested judicial corruption, in particular in relationship to taking children from their parents in the family courts. They are detained since late February 2017, and conduct of the justice system in retaliation against them produces unique evidence of corruption of the justice system.

פרשת הבלוגרים: היום ה- 195 למעצר

 
בתאריך 10.09.2017 הייום ה- 195 למעצר הבלוגרים ומשפטם טרם החל, התקיים דיון במשפט העיקרה בפני כבוד השופט בני שגיא. הנאשמים הוכנסו לאולם המשפט כשהם אזוקים ברגליהם, מה שהקשה עליהם פיסית ונפשית להגן על עצמם. השופט בני שגיא הורה להסיר את האזיקים מרגליהם. מדובר בהתנהלות מכוונת 
 

Tuesday, September 12, 2017

14-Year-Old Australian Boy Reverses Gender Transition After Changing His Mind

https://needtoknow.news/2017/09/14-year-old-australian-boy-reverses-gender-transition-changing-mind/

I am transgender. I am neuter-gender inside, always was. I do not have either a male or a female thinking pattern or emotional structure. I live in the female body I was born in without dysphoria, for the most part, except when I'm expected to react in a specifically female way and can't and then people don't understand why I'm not reacting as expected. If I woke up male one day; I'd make a comfortable adjustment after the initial surprise.
So, I *know* Transgender is a real thing - because Tag! - I'm it.
Now that I've laid out my Trans bona fides I'll get to the point: Most transgenderism is engineered and bullshit and dangerous and society needs to take this bull by the horns for the sake of the Children. Real Transgenders are rare. I personally know *one* woman whom I accept as a true M-T-F transgender and consider her a Soul Sister. She was trans long before it was a trend - before anyone talked about it, as I was.
This is a program of the cruelest abuse and infliction of mutilation, population reduction and crazy-making. This is being used as the poster cause to keep real economic issues from being dealt with. All of the "liberals" and "progressives" are being steered to this issue. What bathroom someone pees in is a more hotly contested issue than homelessness and wars for profit and illness for profit and....
This has to stop. It's beyond sick and cruel.
There is a difference between being open-minded and having one's brains being knocked out and spilled over the floor. Know when you're being played and Children are being cruelly, perhaps irreversibly, compromised and damaged.
Listen to me now: Children are being mutilated and emotionally and psychologically tortured to the purpose of controlling society. Going along with the encouraging kids to be transgender agenda isn't being progressive or liberal or living and letting live or being sensitive or unconditional love. It's being a zombie.Monday, September 11, 2017

ב"ה

הפחד כרגש נעים מאד

הפחד הוא רגש עז ביותר. אך, רובנו איננו חווים אותו כנעים. אם נבין את הַמֻּנָּחִים 'פחד', 'רגש' ו'ע
ז' אחרת, נראה כי אנחנו חשים בפחד כאשר אנחנו מתקרבים אל הקדושה העליונה.

ההגעה אל הבנה עמוקה של המֻנחים בעברית היא נחמה ומנחה גדולה. אנחנו עושים זאת על-ידי התבוננות בערכים של האותיות והמנחים בלשון העברית.

בכל מקום חלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

המנחים = 713 = נחמה עליך = כל הכוכבים = שבתאי
= שבת חג = הימים גילה = אם כל הבנה = אם כל בני

רגש = 503 = גרש = בראש = באשר

עלינו להבין את המֻנח רגש כ'באשר' ו-'בראש'. היודע כי רגש = גרש = באשר, יבין את הגרוש מגן עדן כ-רגוש מגן עדן.

עלינו לדעת כי כל חויה היא חגיגה.

חויה = 29 = חגיגה = הוה אהבה

נעים = 730 = הכהן

אמרנו כי פחד הוא רגש עז. מהו עז?

עז =77 = מלאו = מזל = החסד
= כל כהני השלום = 1076 = 77
= לפני אהרן

רגש עז = 580 = פרש = שפר = שערי
= האשר בחסד = האשר עד
= כל כהני השלום באשר = 1579 = 580
= אשר עדה = ראש עדה

רגש עז הוא החסד באשר והאשר עד. אנחנו מתחילים להבין מהי שמיעת קול הַשּ
‍ֹׁפָר לפני תחית המתים.

מהו פחד?

המתבונן במנח פחד ישים לב כי המלה אחד כתובה בו. הגימטריה של המלה אחד היא 13. אחד = אהבה

פחד = 92 = 13 + 79 = דעה אהבה
= האהבה עד = האחד עד
= חי עד  = ההוה עד = האחד מתגלם
= 1091 = 92 = כל לבי = נהיה יחד

אנחנו כבר מצאנו את האהבה בפחד ואהבה היא רגש נעים עד מאד!

עתה ראינו כי אנחנו מרגישים פחד כאשר מתקרבים למודעות של האמת כי אנחנו חיים לעד.

הבה נתבונן עוד במנח פחד. פחד הוא יראה. מהי יראה?

יראה = 216 = ראיה = דברי

כאשר מתקרבים אל דברי ה', אנחנו מרגישים יראה כי אנו מתקרבים לראיַת הקול. אם לא נהיה מודעים כי כל פחד נובע מהתקרבות אל הקדושה, נסבול מהרגשת הפחד – וחבל כי דבר נפלא קורה כאשר אנחנו מרגישים פחד.

פחד = 92 = כחסד = היה חסד = חזה חסד
= חוגג חסד = כנסת ישראל חגגו = 1091
= 92 = כנסת ישראל אחוה
= חזה כנסת ישראל
= את הכהנים = את רעיתי
= משא גיא החזיון = חוה חכמה
= הוגה חכמה = התגשמות שלום = 2090
= 92

לעתים קרובות הפחד מורה על נזק העלול לקרות בדמיוננו. מהו נזק בעצם?

נזק = 157 = קנז = ירושלים = 1156 = 157
= נקבה = כל הארץ = עין השמאל

אם נבין כי אנחנו מתקרבים אל ירושלים, נשמח בששון במקום להרגיש פחד כפי שהכרנו אותו לפני שהבנו מהו פחד באמת.

הפחד העז ביותר הוא הפחד מפני הַמָּוֶת.

מהו מות?

מות = 446 = האמת = היה בקדש הקדשים
= 1445 = 446 = חזה בקדש הקדשים
= חוגג בקדש הקדשים = אחוה בקדש הקדשים

המות = 451 = אמתי = להיות

מות הוא האמת הסופית, המרבית, העליונה ביותר. כאשר אנחנו מתקרבים אל הרמות הכי גבוהות של קדושה ואמת אלקית, אנחנו מרגישים פחד מות. אם נבין נכונה כי אנו חווים דבר אדיר, נחווה את החויה של חגיגה ממש.

הפחד = 97 = אלינו = אלוני = אמנו

פחד יצחק הוא החויה של ראית פני שרה אמנו.

פחד יצחק = 300 = ש = כפר = יצר
= מסר = מכל דור = שלום המשיחFIRE

Fire is not intended to be destructive. It is intended to be a creative force. Fire *is* creative force. The discovery of fire by man is the discovery of our creative abilities. It is only when power is used incorrectly that fire goes out of control.

The Hebrew word for force or power
כח is equal to the expression that means unity, which is יחוד. It is also equal to the Hebrew expression חיי, which means my life. Any attempt to use power without unity is going to end in one destroying their life.

Let's translate the Hebrew word for fire is
אש (pronounced aish).

Let's see why fires are raging all over the globe.

The Hebrew word
אש is equal to 301. Some of the words and phrases that are equal to that value are: the Hebrew root to read, the Hebrew root to call, the Hebrew word meaning desire, the Hebrew root meaning form, The Ancient Holy One from Every Generation, The Ancient Holy One forms, The Ancient Holy One delivers a message, The Ancient Holy One expiates, the fund from every generation, a ray of light from every generation, Peace within me, The Peace of Shaddai.

The Hebrew word for fire
אש is also equal to the expression: all the power of creation, all creation is unity, the creation is my life. As we create in unity, we create our lives beautifully. The opposite will necessarily have the opposite results.

That is the responsibility being invested in us and most of us are not handling it at all well. So, the fire, uncontrolled becomes a destructive force.

Again, all depends on our willingness to accept the true God and live in Peace.

ב"ה

שלומים

שלומים = 986 = יועץ = גל גשמים
= כח הגשמים = ים משלו = עשה תורה
= כל שלום = שלום אדמה
=  שבעת רוח = ראה עין = עין עצמו = מקרא שמש
 = מראה עינים = המקרא עיניך = ספר אלהים
 = כל פרי אלהים = אלהים הרנה לכל
 = מרפא הימים = מפאר הימים = הימים מאפר
 = הרנה לכל לדורות = דעת בשרי = דעת עפר מים אש ורוח
 = 1985 = 986 = פה אתץ = עטף הארץ = כלו שלם
= טהור עצום = כל העם הנראה = כל נראה לכלם
= המלך אתי = מתנותי לכל = מתנותי ועד = עוד מתנותי
SHALOMIM

Let's understand what is going on with those hurricanes.

Shlomim is the plural of Shalom. It is manifold Shalom. It is various Shalom. It is comprehensive Shalom in all ways.

The word Shlomim contains the words yom, meaning day in it. It also contains the word yamim, which means both days and seas.

We are supposed to be living in the depths of infinite Peace. That is what HaShem is offerring us continuously - and freely.

It also contains the Hebrew word g-sh-m, which means both rain and actualization or manifestation in physical form.

One of the ways of understanding the word Shlomim is as the power of actualization and the power of rain.

The word ko'ach, which means power, is equal to the word yichud, which means uniting, or those who have united.

This is the Blessing that HaShem intended - oceans of Peace within oceans of Peace. It is supposed to be Shlomim that you are supposed to be experiencing, not an inundation of dirty water. However, the Christians insist on appropriating our Torah, in translation and they think they possess a better version. On top of that, everyone in America abuses power in one way or another because your entire economy is built on appropriation of land and war and, one way or another, you live on that. Without benefit of understanding the depths of what the true Torah, in Hebrew, actually says beneath the surface that can be (only very poorly!) translated, instead of receiving oceans of blessing of Peace, you are receiving hurricanes.

If this all seems like "too much" for you it is only because you are committing the heresy of thinking that the spiritual is greater than the material and not treating the material world as the Holy of the Holies that it in fact is.

If you live on another's Soil, by force, and unwanted there, your Soul will have no Peace. Neither will you see the Light of God. The Soil, Sol and Soul are One.

We are now in the Messianic Age. God is revealed on Earth. This is not preamble. This is not what some Rabbis have  mistakenly called "the footsteps of the Mashiach". God doesn't do warm-ups. In saying that, they revealed their own blindness and taught wrongly making others think that this world is some kind of a prep course.

This is The Revelation. You're in it right now. Are you gratefully receiving Heaven on Earth - which is infinitely higher than heaven uncreated? Or are you waiting for actuality to start - and thereby making yourself unreal?

This has *always* been the Revelation. There is no other. This is the World that *Is Coming*. It always has. It is. It always will. Those who talk about another world are ingrates who do not appreciate the gifts of Shlomim that HaShem is always bringing and they take everything in a spirit of "this is good enough". They reject Heaven. *Interpretation* of what that means and how it is experienced is an entirely individual free choice.

There is no other world. Whether we live Heaven on Earth or not is always a matter of whether we've decided to come on board or not.

There will be no reduction in the intensity of the Revelation. It will only increase - forever. Whether your live in oceans of Peace or continue to drown in the sewage of your own corruption is up to you. Whether you continue to grip desperately onto an image of a dead, tortured person on a cross and meditate on that or accept the Living God, is entirely up to you.
All is revealed. But the subjective experience is a matter of free choice. Understand this and have compassion on yourselves and one another. CERN is not doing this to you. You are.

The Hebrew word Shlomim says all of this. Yes, all of this, and infinities more, is written in one Hebrew word. The Hebrew proofs are on my FB page.

פרשת הבלוגרים

בדרך לתשעה חודשי מעצר ללא מסוכנות

Thursday, September 7, 2017

ב"ה

הבה נבין את המונח מזל אחרת ויותר נכונה

הערכים של המונחים בעברית מאפשרים לנו לראות רבדי משמעויות יותר עמוקים מהנראה במבט שטחי - עד שנראה כי הכל שלום. המונח 'מזל' אינו מובן עד סוף הדבר וחשוב עד מאד שנבין מהו מזל נכונה כדי למנוע אמונות טפלות. אסור ליהודי, ואף לגוי, לחשוב כי אנחנו בהשפעת הכוכבים. אנחנו מרקידים את הכוכבים וקובעים את מסלוליהם - ולא ההפך! עלינו, כלנו, להגיע לרמת המשמעת העצמית והשמחה בה אנחנו משפיעים על הכוכבים *ביודעין*.

כאשר אנו רואים כי הכל נובע מהשלום והכל ביטויי השלום, אנחנו מתחילים להבין את המונחים אחרת, ואף חווים את השלום הטמון בכל מונח בלשון העברית.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית. מאד חשוב לאיית נכונה כאשר אנו עושים חלופים כדי לא לשבש את הערכים. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם וסבה כאשר אנחנו מתבוננים בערכים של המלים.


מזל = 77 = עז = החסד = במלה = מהלב
= כל טובי = כלי טוב =  כלי זהה
= מגדל = גם את כנסת ישראל = 2075
= 77 =   הסוד הרצון = 1076 = 77 = ללדת כל בניך
=  לשון משפטים = לשון אבותיכם = משפטים לכפר עולם
=  כל שוכן = כל השלום פה = פה כל השלום = כל השלום הסוד
=  כל השלום היוסד = כל היוסד השלום
 = בנינו שלום יחד = אני הבוראת את
= בוראת את ההנאה = גנתי בתורה

חג ראש השנה שמח!