Sunday, July 31, 2016

ב"ה

ישראל = אהל שרה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= כל תכלה = העתיק הקדוש דרש
= אדרש = דרשתם = תם דרש
= העתיק הקדוש בבשר
= אשה מרימה את קולה לשאל
= הויה ירד עד תם עניני

ישראל = 541  = אמך = 1540 = 541
= אהל שרה = שרה לאה
= שרה לאה = שרה אלה
= אהל הלכה למעשה
= האל הויה ירד עד תם עניני
= בני ירד עד תם עניני
= הצדיקות הוגות החקים העליונים
= 2539 = 541 = בשר לדה = בשר גאלה
 = אצילות כל בית ישראל = עין ימין
= עשית דמיון

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ

עין ימין ועין שמאל יחד = 2719
= 721 = כאן = חזון = בן חוה
= שבת עולם חדש = 1720 = 721
= שבות אהבה

אצילות = 537 = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים = 1536
= 537 = ראש לאה = אשר האל
= לשון ולדנית = חך דבורה בת פרימעט

בראשית = 913 = שם אחד = מתגלמת
= זאת שרה = אהבת שרה
= עולם צדק אחד = אצילות הנשים קדשו
= 1912 = 913
= אצילות הנשים שמי השמים בארץ
= 3910 = 913
= אצילות הנשים חקרי לב השמים בארץ
= אנכי החוקרת את העולם
= לב ילדה החוקרת את העולם
= גוף בארץ = ישראל חסד מכל דור
ב"ה

התקון האחרון

התקון האחרון יהיה תקון הרבנים והחזרתם מהגלות הבבלית הנוראית, בה הם שרויים, אל תורת ה'. זאת הגאלה.
יש לרחם עליהם עד מאד, אבל, יחד אם זאת, לדעת כי דבריהם אינם דברי אמת ואינם דברי תורת משה. יש לזכור תמיד כי הרבנים הלומדים עבודה זרה בבלית כל העת הם בני ה' , אך לא נציגי ה'.

Saturday, July 30, 2016

ב"ה

מהו ספר הזהר?

ספר הזהר הוא נסיון של גבר לחקור את רמת החכמה הנקראת על שם דבורה הנביאה. נסיון זה נכשל כי גבר יכול להבין חכמה במח, אך לא ברחם. הוא אינו יכול להבין (להבין- הוי אומר: ללדת בנים ובנות) כי אין לו רחם. מחבר ספר הזהר נסה להבין במחו, הוא נסה לעשות עבודה של נשים ולכן הוא נפל בשבי מדין (הוי אומר: הוא דמין כל מיני הזיות).

רבי משה קורדברו אכן הבין כי רמת חכמה זאת היא הרמה של חכמת דבורה. לכן, הוא קרא לספרו "תומר דבורה". עם זאת, אף הוא דבר על "ספירות". בע"ה, נבין נכונה מהן ה"ספירות".

בע"ה אציע את האסמכתאות לדברי. בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

זהר = 212 = האור = התקון = 1211
= עלום שרה = הלכה למעשה בדרך
= 212 = עם ישראל = כל כתר אהל שרה
= אלה כל כתר שרה = לאה כל כתר שרה
= אהל תחביר כל הלכה למעשה = בעמק

הזהר = 217 = דבורה = רזי
= 1216 = 217 = בעמקה
= עמק בה = תורת עמק
= ההלכה למעשה בדרך = עולם ההלכה למעשה
= דבר  העתיקה הקדושה
= ראה העתיקה הקדושה
= עצמה העתיקה הקדושה העתיק הקדוש
= 2215 = 217
= עצמה העתיק הקדוש העתיקה הקדושה
= הר העתיק הקדוש העתיקה הקדושה

חכמה = 73 = גמ"ל = עג = הנביאה
= קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
= עלץ כנסת ישראל = חסד מנשים
= 1072 = 73 = מכחה

רזי חכמה = 290 = פרי
= דבורה הנביאה = רזי הנביאה
= הזהר הנביא

ס = 60 = הלכה = הכלה = כלי
= עולם שמחה = 1059 = 60
= עולם גשמי = כל אם ובת = ימי

ספר = 340 = שלי = חקר לב

ספיר = 350 = ספרי = עפר
= חקרי לב = חקר לבי
= חקרה לשון = 1349 = 350
= פרי הלכה = רזי חכמה הלכה
= דבורה הנביאה הלכה
= דבורה הנביאה הכלה

ת = 400 = הנשמה = כל ספרי
= כל עפר = כל שכל

ות = 406 = אתה = על אשה
= הנשמה העלץ = הנשמה הקרן

ה"ספירות" אינן כפי הגדרתן בספר הזהר, אלא הן מחשבות נשים. הבה  נראה את האסמכתאות.

"ספירות" = 756 = נו"ן = מחשבות
= כל עולם = נשות = שנות = שמותי
= שעשועי = והשמש עלה
= שבות כוכב = יובל ושבת = עיני התורה
= פני התורה = התורה ממני = יום ממני
= בתי ירדה עד כל תם = 1755 = 756

שנה = 355 = השכל = נשגב = מחשבה
= פרעה = חקרי הלב = חקרי לשון
= 1354 = 355

יום = 616 = התורה = תורי

יום הוא לֵדת מחשבה חדשה בענין-מה. חוג הארץ הוא מחשבה מסוימת התרה ולומדת את עמקי עצמה עד שהיא מגיעה לשיא ההבנה ומתחילה לרדת כדי לחזור אל מקורה. חוג השמש הוא כל המחשבות הקשורות לאותו ענין. שמים הם חקרי הלב והמחשבות. החוגים של הארץ, כוכבי לכת, השמש וכל השמים אינם נפרדים. הגלגלים כלולים זה בזה.

מח = 48 = כוכב = גילה = יובל
= בלב אוהב  = בלב דוד = יד בלב
= לב ביד

מחשבות אשה = 1062 = 63 = חנה
= נביא = מחיה

תומר = 646 = מדברת = פוסקת
= א-להים = לדורות

תומר דבורה = 863 = משה קורדברו
= רזי א-להים = רזי לדורות
= דבר העתיקה הקדושה א-להים
= 1862 = בני הנשמות
= דבורה מדברת = דבורה פוסקת

שמים = 950 = נץ = כל שם = כל חסד האבירים
= כל כנסת ישראל אבירים = 1949 = 950
= חקר לב האדם = חקר לב עמך = ספר האדם

מחשבות נשים = 1716 = 717 = זי"ן
= מחשבות שנים = שבת באהבה
= ברך באהבה = בן באהבה = בן י-ה
= בארבעים אלף = בעמק שרה = הויה לומד תורה
= כל בית ישראל לומד תורה יחד = הלומדים יחד
= התשבי = שבתיה = עולם העתיקה הקדושה
= חג עולם = האור שרה = התקון שרה
= האור הלכה למעשה = האור החקים העליונים
= עם ישראל שרה
= הויה ירד עד תם עניני התקון
= 2715 = 717
= בתי ישראל ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= 4713 = 717
= בתי אמך ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= בתי ירדה עד תם כל תקון להעלות עניני אתכם
= בא עולם הבא = בא דין = בא שחרור

נקבה = 157 = ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ

על נשות ישראל לבקש מעם ה' להחזיר את חכמתנו כביושנה, כבימי קדם, במקום להתעסק בהזיות של גברים שניסו לעלות לרמות נשמות הנשים בלי לאהב נשים ולכבד אותנו די הצורך.

Friday, July 29, 2016

ב"ה

אשה

אֲנִי יְהוָה חֹקֵר לֵב, בֹּחֵן כְּלָיוֹת:  וְלָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָו, כִּפְרִי מַעֲלָלָיו.
- ספר ירמיהו הנביא י"ז : י

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= גם את הויה העתיק הקדוש
= 2030 = 32 = הויה העתיק הקדוש בבשרך

חקר לב = 340 = שלי = שלדו
= ספר = כל פרי = הרנה ועד
= הרנה לכל = יסוד הרנה
= חקר הויה העתיק הקדוש בבשרך
= 2338 = 340

חקרי לב = 350 = ש"נ = שמי

נשים = 960  = שנים = חקרי לב האדם
= חקרי לב עמך = עולם שמחה עולם צדק
= 1959 = 960 = עולם צדק עולם גשמי

אשה = 306 = חקרי לב השמים
= 1305 = 306 = חקרי לשון שמים
= 2304 = 306 = חקרי לבה ספר האדם
= חקרי שמים ליצר עולם
= חקרי ספר האדם ליצר עולם

חקר הלב = 345 = א-ל שד-י
= משה = הספר

חקרי הלב = 355 = שנה = מחשבה
= המשבח = פרעה = השכל
= חקרי לשון = 1354 = 355

העמוקים = 831 = אל"ף = חוזרים
= העתיק הקדוש עין כל = 1830 = 831

הכי עמוקים = 861 = אסף = לאלף
= יהודה חוזרים = בית המקדש

חקרי הלב העמוקים ביותר = 805
= שרה מכל דור = הלכה למעשה מכל דור
= החקים העליונים מכל דור = 1804 = 805
= גם את נשמתי  = נשמתי את משה רבנו
= נשמתי את בני ישראל = בבת ישעיהו
= את בבת = קדש את = ישעיהו קדש

חקרי הלב הכי עמוקים = 1216
=  217 = רזי = הזהר* = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה = דבר הפשוטים
= ראה העתיקה הקדושה = ראה השופטים

*מחבר ספר הזהר לא הגיע עד תם הענינים. רק אשה יכולה להגיע למעמקים ההם.