Wednesday, July 13, 2016

ב"ה

עלינו להודות לממשלת מדינת ישראל ולברך אותה על
 "חֹק פייסבוק".

כח הנבואה חוזר לעם כשרשעים סותמים לנו את הפה. כח הדיבור הסמתי הוא מאד חלש. כח הנבואה לעין ערוך יותר חזק. כשסותמים את פי היהודי, הוא מוצא את רוח הקודש בו.