Sunday, July 24, 2016

ב"ה

פוסק ברחמים

רחם = 808 = אברהם
= באר אדם = באר אדם
= באר המינקת = אקרב שרה
= אקרב הלכה למעשה
= אקרב החקים העליונים
= 1807 = 808

רחמים = 858 = כל רחם
= ברא כל אדם = באר כל עמך

ברחמים = 860 = סף = נתתי

גוף = 809 = רחם העתיק הקדושה
= 1808 = 809

הגוף = 814 = הצדיקים
= קים בארץ = 1813 = 814

פוסק הלכה = 306 = אשה
= כפור = מוסר = יוצר
= הרוצה = הצורה

פוסקת = 646  = א-להים
= מדברת = לדורות = מהאם

רחם אשה = 1114 = 115 = אנחנו
= חזק = עליה = עמה = הנני

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= הנני העתיק הקדוש
= אנחנו העתיק הקדוש
= חזק העתיק הקדוש

שד-י = 314 = בקרבי = דוד מכל דור

משה = 345 = שליה = בלב האשה
= בלב איש = רוח מאפי = א-ל שד-י

ההר = 210 = הרה = דור = חבר
= בחר = גזר = אור בא = בא תקון
= 1209 = 210 = הדר עתיק הקדוש
= העתיק הקדוש בורא

תורה = 611 = את הרה
= העתיק הקדוש בורא את
= 1610 = 611
= ישעיהו העתיק הקדוש בורא
= העתיק הקדוש בורא ישעיהו
= את בקרן אור
= את בעתיק הקדוש בורא
= בורא בת

דבורה = 217 = רזי = הזהר
= דבר העתיקה הקדושה = 1216
= 217 = ראה עתיקה הקדושה
= דבר שופטים = ראה שופטים
= ראה פשוטים = דברה פשט התורה
= טבור

הטבור = 222 = ברכ = רכב
= הבירה = רזיה = ספר דברי הימים

פוסק הלכה למעשה ברחמים = 1611
= 612 = ברית

אם אדם אינו פוסק הלכה למעשה ברחמים, סימן שהוא אינו בן ברית אברהם.

פסק לקולה ברחמים = 1271
= 272 = עבר*

*עֻבָּר

קדוש פסק לקולה = 821 = העליון

קדוש פסק לקולה ברחמים = 1681
= 682 = אנכי אם = עברית
= סוד ברית = העליון ברחמים
 = חסדים = כנסת ישראל עמך
= כנסת ישראל האדם = מעשה מרכבה

פוסק ברחמים = 1106 = 107
= הארץ = קבה = כסא הויה

הפוסק ברחמים בונה כסא ראוי לה' יתברך בארץ.

הפוסק ברחמים = 1111 = 112
= יציב = בעלי = בלעי = הוא לע*
= הוא על

*לֹעַ

הפוסק ברחמים גורם לארץ להיות יציבה כי הוא מעלה את כל חקי הטבע לקדושה.