Wednesday, July 20, 2016

ב"ה

לנשום אור

אור = 207 = אדבר = אארה
= דברתם =  1206 = 207 = דבר תם
= ראה תם=  דבר העתיק הקדוש
=  ראה העתיק הקדוש = על הארץ = ראה עלץ
=  דבר עלץ = ראה קרן = דבר קרן
=  סוד עלץ וצהלה = סובב עלץ וצהלה
 = פה כל חסד = פה כל כנסת ישראל
 = כל כנסת ישראל פה = יסוד כל החסד
= תקון = תקום על = שקוף

אויר = 217 = אורי = הרואה = רזי
=  הזהר = דבורה = דבר עתיקה הקדושה
= 1216 = 217 =  ראה העתיקה הקדושה
=  אנחנו ארץ = ארץ עליה

ספר התורה = 956 = נושם
=  שם להויה = חזה שלום
=  חוגג שלום = באישון שלום
= 1955 = 956 =  הכל אתך

משה = 345 = הספר
=  שולט = רוח מאפי

לנשום = 986 = יועץ = כל שלום

אור שלום = 1143 = 144 = הדלקה

לנשום אור = 1194 = צדק
=  אור יועץ = העתיק הקדוש יועץ דבר
= 2192 = 194 = נולד בארץ
= 1193 = 194 = הוה בארץ עד
= עמי מתגלם = מתגלם עומד
= אליהו הנביא מתגלם

דבר תורה העתיק הקדוש = 1817
= 818 =  תחית

דבר תורה העתיקה הקדושה = 1827
= 828 =  האותיות = האבירים
= יחוד נשמתי  = כח נשמתי = תחיתי