Sunday, July 10, 2016

ב"ה

העבודה הזרה של הרבנים

הזמן הגיע לאמר את האמת. הרבנים שייכים לכת זרה ומוזרה. הלומדים תלמוד חורשים בשדות זרים. הם מעדיפים את הפירות של בבל על פני הפירות של ארץ ישראל - דהיינו, תורת משה והנביאים. הם נטשו את ארץ ישראל לטובת תרבות זרה. לבבותיהם שקועים בבבל, לא בישראל. הפרשנות שלהם עבודה זרה לכל דבר. פרוש הדבר: הם עובדים אליל זר ועוד מעיזים לקרוא לאליל הנוראי שלהם הויה.
עצם העובדה שהם לא רואים כי הכל אכן כתוב בתורת משה, ואין שום צורך ל"משנה תורה", מעיד על כך כי ה' מסתיר את פניו מהם וסותם את עיניהם מלראות את יופי עמקי התורה באותה מידה שלבבותיהם מטומטמים מהעבודה הזרה הבבלית שלהם ושנאת החנם שלהם.

.