Tuesday, July 12, 2016

ב"ה


כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה, שְׁמַע בְּקֹלָהּ  
בראשית כ"א:י"ב

זאת לא מצווה חד פעמים. זאת מצווה נצחית. תורה בתוקף בכל דור, ובכל מקום ובכל זמן.

שרה = 505 = הלכה למשה
 = החקים העליונים = 1504 = 505
=  חוזרים לארץ ישראל

על כל גבר בישראל לשמוע בקול שרה. שרה היא המכריעה העליונה בכל דיונים אודות הלכה למעשה. שרה היא-היא הלכה למעשה. שרה היא-היא החֻקים העליונים. וקול שרה נשמע בקולותיהן של כל בנותיה. הבינו זאת. לא יהיה שלום בארץ עד שמצווה זאת מובנת, מקובלת בשמחה ואורח חיינו.