Monday, January 30, 2017

Theology for Grown-Ups - Self Mastery
Sunday, January 29, 2017

ב"ה

שני התלמודים ערוכים = המשיח


Saturday, January 28, 2017


ב"ה


שני התלמודים ערוכים = המשיח

התלמוד = 485 = המולדת = הפת
= יהי תקון ויהי תקון באהבה
= 2483 = 485 = טעות = הדעות = העדות

תקון התלמוד הוא תקון כל טעות שבדעות המתבטאות כדופי בעדות.

לערוך = 806 =לעשות = ציון
= שבת בארץ = 1805 = 806

עריכה = 305 = כפרה = יהי פרי
 = מסרה = היצר

עריכת = 700 = ערכתי = שת = קם = ן

ערכתי את = 1101 = אתן = ארץ
= עריכת ישעיהו = שת ישעיהו

ערכנו = 346 = שמו = מקור = המקרא
= שיי הויה = שיי הקדושים = 1345
= 346 = שיי המשלמים = קרן משה
= קרן הספר = עלץ משה = הספר העתיק הקדוש
= ראה פני

ערכנו את = 747 = זמן = אמון
= מקראות = להבין = השבת כפר אבותי
= 1746 = 747
= מחקנו את כל העבודה הזרה בתלמוד מכל דור

הבבלי = 49 = גלוי

התלמוד הבבלי = 534 = גלוי המולדת

הירושלמי = 601 = אם = אתר = תאר

התלמוד הירושלמי = 1086 = 87 = פז
= לבנה = עיר ציון

ערכנו את התלמוד = 1232 = 233 = רגל
= לבאר = לברא = תקן לב

ערכנו את התלמודים = 843 = רגלים
= לברא האדם = תקן לב עמך = 1842
= 843 = שב ישראל = אנחנו פה ארץ ישראל
= אנחנו היסוד ארץ ישראל

ערכנו את התלמוד הבבלי = 1281 = 282
= עברי = העברה = הערבה = דור כנסת ישראל
= מקראות גלוי המולדת = זמן גלוי המולדת

ערכנו את התלמוד הירושלמי = 834
= רגל אם = לברא אתר

וערכנו את התלמוד הירושלמי = 1839
= 840 = תולדת = המקדש פה אשה

ערכנו את התלמוד הבבלי וערכנו את התלמוד הירושלמי
= 3120 = 123 = כל חכמה = ענג = הנה חנה

התלמודים = 1095 = 96 = צו = פיו

ערוכים = 906 = אהרן

שני התלמודים = 1455 = 456 = תנו
= כלות = ימות = מותי = אדם קדמון
= שמות אדם בארץ = 2454 = 456
= מקום אדם בארץ

שני התלמודים ערוכים = 2361
= 363 = אני שב = שב כל חג
= המשיח = משה חי = הגשמי
= הספר בהוה

נצח = 145 = לנסח = קמח = מחק = המעגל
= אנחנו הכח = אנחנו היחוד = אנחנו עלץ לב
= 1147 = 148 = אנחנו לב עתיק הקדוש
= פסח = פסגה = כל הגה פה = פה נביא
= פה חנה = קהל אחד = סיני בהוה
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= ההוה עד כל מקום בספר בראשית

חוה = 19 = הוגה = עולם חדש = 1018
= שבי עולם = עריכת חדוש

מחקנו את = 605 = אדם = הצודקת
= נצח אתנו = לנסח כל אות

מחקנו את כל העבודה הזרה משני התלמודים ובכך טהרנו את הארץ מכל טומאה ועשינו מקום לצדיקים לשבת בה. ערכנו ונסחנו מחדש את כל הלימודים בהם הייתה קדושה, אך שבושים ואי-הבנות.

בכך, חזרנו לזמן ולארץ בראשית. אנחנו בעדן המשיח ממש ולכל דבר.

Friday, January 27, 2017

ב"ה

משיח בן דוד

משיח = 358 = השמחה = הגשמי
= ההגשמה

בן = 702 = שבת = בת מכל דור
= יום כולל = כולל דורות
= שישו הויה עולם שמחה = 1701
= 702 = שישו הויה עולם גשמי
= דורות הקדושים עולם גשמי
= 2700 = 702 = יודעים אתם
= אתם נולדים = אתם האדם הוה עד

עולם = 706 = יוצרת = שמחה שמחה
= שמחה הגשמה = אנשי משה = בדרך
= שבת כל בית ישראל = 1705 = 706

העולם = 711 = אין = אדון = אשתי
= הון = ההגשמה שמחה = משיח שמחה

עולם שלך = 1536 = 537 = אשר לאה
= אשר אלה = אצילות = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים

דוד = 14 = יד = הגו = אוהב = אהוב
= די = אגוד = גוף צדיק = 1013
= 14 = צדיק גורם = העתיק הקדוש אחד
= העתיק הקדוש המשכין שלום = 3011
= 14 = השמחה שבשמחה

גוף = 809 = נשמות קשורות = 1808
= 809 = גורם = גו נשמתי
= עלץ אברהם = קרן רחם
= העתיק הקדוש ברא אדם

בן דוד = 716 = ישות = חושבת
= יקום = קיום = שבת הגו
= גוף צדיק שבת = 1715 = 716

משיח בן = 1060 = אני = אנו כל בית ישראל
= כל חג = הנאה = שבת ההגשמה
= משה הקים = משה הקדום
= הספר הקדום

משיח בן דוד = 1074 = 75 = אני דוד
= מלה = העתיק הקדוש מתגלם
= בחכמה = הנביאה אתם = הוא חנה
= עלץ בחסד = הויה גלוי
= גלוי כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד ילדה
= גלוי הקדושים
= האדם הגלוי שמי המשים בארץ
= הגלוי עמך שמי השמים בארץ
= 3072 = 75 = אב חסד
= קבץ כנסת ישראל = 2073 = 75
= אב כנסת ישראל

המשיח הגיע = 451 = להיות = אמתי
= תורת מקדש = 1450 = 451
= מקדש כל ספר התורה

הנה המשיח הגיע = 511 = אשרי
= ההגשמה הגיעה עולם שמחה
= 1510 = 511 = את כל ימי

הנה כל האותיות = 938 = בשלום
= הנה כל האבירים

הנה כל האותיות בתורה = 1551
= 552 = בנך

הנה כל האותיות בתורה בסדר = 1817
= 818 = תחית = קרן אורים = אור תורה
= תקון תורה

הנה כל האותיות בתורה בסדר הנכון = 2598
= 600 = ם = קשר = שש = צודקת = צות בארץ
= 1599 = 600 = מלכות בארץ = חג גופך
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם שמחה
 = 3597 = 600
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם גשמי
= קבוץ כל ישראל