Friday, January 27, 2017

ב"ה

משיח בן דוד

משיח = 358 = השמחה = הגשמי
= ההגשמה

בן = 702 = שבת = בת מכל דור
= יום כולל = כולל דורות
= שישו הויה עולם שמחה = 1701
= 702 = שישו הויה עולם גשמי
= דורות הקדושים עולם גשמי
= 2700 = 702 = יודעים אתם
= אתם נולדים = אתם האדם הוה עד

עולם = 706 = יוצרת = שמחה שמחה
= שמחה הגשמה = אנשי משה = בדרך
= שבת כל בית ישראל = 1705 = 706

העולם = 711 = אין = אדון = אשתי
= הון = ההגשמה שמחה = משיח שמחה

עולם שלך = 1536 = 537 = אשר לאה
= אשר אלה = אצילות = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים

דוד = 14 = יד = הגו = אוהב = אהוב
= די = אגוד = גוף צדיק = 1013
= 14 = צדיק גורם = העתיק הקדוש אחד
= העתיק הקדוש המשכין שלום = 3011
= 14 = השמחה שבשמחה

גוף = 809 = נשמות קשורות = 1808
= 809 = גורם = גו נשמתי
= עלץ אברהם = קרן רחם
= העתיק הקדוש ברא אדם

בן דוד = 716 = ישות = חושבת
= יקום = קיום = שבת הגו
= גוף צדיק שבת = 1715 = 716

משיח בן = 1060 = אני = אנו כל בית ישראל
= כל חג = הנאה = שבת ההגשמה
= משה הקים = משה הקדום
= הספר הקדום

משיח בן דוד = 1074 = 75 = אני דוד
= מלה = העתיק הקדוש מתגלם
= בחכמה = הנביאה אתם = הוא חנה
= עלץ בחסד = הויה גלוי
= גלוי כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד ילדה
= גלוי הקדושים
= האדם הגלוי שמי המשים בארץ
= הגלוי עמך שמי השמים בארץ
= 3072 = 75 = אב חסד
= קבץ כנסת ישראל = 2073 = 75
= אב כנסת ישראל

המשיח הגיע = 451 = להיות = אמתי
= תורת מקדש = 1450 = 451
= מקדש כל ספר התורה

הנה המשיח הגיע = 511 = אשרי
= ההגשמה הגיעה עולם שמחה
= 1510 = 511 = את כל ימי

הנה כל האותיות = 938 = בשלום
= הנה כל האבירים

הנה כל האותיות בתורה = 1551
= 552 = בנך

הנה כל האותיות בתורה בסדר = 1817
= 818 = תחית = קרן אורים = אור תורה
= תקון תורה

הנה כל האותיות בתורה בסדר הנכון = 2598
= 600 = ם = קשר = שש = צודקת = צות בארץ
= 1599 = 600 = מלכות בארץ = חג גופך
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם שמחה
 = 3597 = 600
= כל האותיות בתורה בסדר הנכון עולם גשמי
= קבוץ כל ישראל