Sunday, January 8, 2017

ב"ה

הויה = 26 = כהרף = 1025 = 26
=
מתהפך = הקדושים = חג השטן

המשיח והמשחית אחד המה. והמשיח הגיע. החוויה של הביאה היא אישית לחלוטין - ביאת המשיח או ביאת המשחית. ובחרת החיים.