Monday, January 9, 2017

להיות רבון

כל עוד עם אינו בשליטה על מחשבותיו ורגשותיו הוא יהיה זקוק למנהיגים. אותם המנהיגים ישקרו להם כדי להסיח את דעתם ויגרמו להם הלם ואימה כדי להמשיך לשלוט בהם.
רק המסוגלים לשבור את מעגל הקסמים הזה ראויים להיות בעלי גורלם. השולט בשכלו וברגשותיו ובגופו נקרא רבון.
גבורים עצמאיים אינם מפחדים או מרחמים לפי הזמנה או דרישה. הם לא נותנים לאחרים להשפיע על דעותיהם. הם בוחרים מה להרגיש ומה לחשוב ומתי - ובכך הם לומדים אף ליצור את עולמותיהם כרצונם. הבינו זאת והיו בני חורין.