Thursday, January 19, 2017

ב"ה

שבת – יום אחד

אנחנו מתקרבים ליום אחד שהוא כלו שבת. מה פירוש הדבר? מה תהיה החוויה?

יום = 616 = התורה = את ההרה = כתב צדק
= אתה עצמי = אתה נולד עמי = אתה מוליד עמי
= אתה אליהו הנביא נולד = אתה מוליד אליהו הנביא
= אתה יודע אליהו הנביא = אתה מועד הוה עד
= מתגלם מבשר = 1615 = 616 = השטן אם
= שישו = שושי = דורות = אנחנו אשר

שבת = 702 = בן = בת מכל דור = ברך
= אתם יודעים = 1701 = 702 = אתם נולדים
= אתם מולידים = אתם האדם מוליד
= אתם אב ואם מוליד = אתם אב ואם נולד
= אב ואם מוליד הרצון = אתם אב ואם זוג עד
 = אתם זוג אב ואם מתגלם
= 2700 = 702 = יום כולל = כולל דורות
= הנה יום הויה = חיים עד = ברכות עד
= נחמת צדיק = נחמת דר = תקון כל מתה
= חכמה יום אחד = חכמה חוה האדם
= האדם הוגה חכמה = שחר צדק
= שחר נולד בארץ

לחות = 444 = חלות = מקדש = נאבקתי עם עצמי
= 1443 = 444 = תלדי = ילדת

הברית = 617 = הר בית = בתה הרה

בריתי = 622 = בתי הרה

לחות הברית = 1061 = 62
= אני העתיק הקדוש = עלץ כל חג
= כל קרן העתיקה הקדושה
= מי העתיק הקדוש העתיקה הקדושה
= 2060 = 62 = בני = הבנה

תקון לחות = 1650 = 651 = האלהים
= כל אם = נאם

תקון לחות הברית = 2267 = 269 = הסדר
= בני אור = תקון בני = תקון הבנה
= בנה עם ישראל = 1268 = 269
= תקן כל חי = תקן בכל הוה = שקף בכל הוה
= דבורה אליהו = רזי אליהו = עולם בניך
= בן כמוך

דבר הויה = 232 = הויה מופיע
= יהי אור = יהי תקון = אלף כל שכל

יהי = 25 = כה = אחיו = אחוי = קבוץ הוה
= 1024 = 25 = יד העתיקה הקדושה

ויהי = 31 = אל = לא = יהיו = זוג באהבה
= לתם = 1030 = תלם = לעלץ = כח אב

ויהי אור = 238 = רחל = אלף תו
= 1237 = רגלה = ברא לה = ברא יהודי
= לפענח = ויהי תקון = לב הויה פעל

יום אחד = 629 = האוהבים = אם יחוד = כח אם
= עלץ חיים = קרן חיים = ברכות העתיק הקדוש
= 1628 = 629 = אחד דורות = אחד התורה
= התורה אהבה = חוה האדם = האדם הוגה
= עמך גוי = אנחנו אשר אחד
= אנחנו אשר אהבה
= תקון שני לחות הברית = 2627 = 629
= תקון כל ספור הויה = המקרא כל תקון הויה
= הצדיקים תקון כל דבר המקרא

אור = 207 = תקון = שקוף
= ראה קרן = 1206 = 207 = דבר עלץ
= העתיק הקדוש מופיע

בראשית = 913 = שם אחד = אור עולם
= תקון עולם = 1912 = 913 
= אור שבת כל בית ישרא = זאת שרה
= אהבת שרה = זאת הלכה למעשה
= אהבת החקים העליונים
= אשרי בת = אשר בתי
= בית אשר = מתגלמת = ראי בן = ראי שבת
= העתיק הקדוש מופיע בדרך = גוף בארץ
= גוף לעד = אוצר התורה = יודע אור התורה
= מוליד אור יום = תקון דורות הוה עד
= יודע אותיות = מוליד אבירים

אור שבעת הימים = 1644 = 645 = השמש
= גן אמתך = שבת סוד תקון הימים
= 2643 = 645 = גיל שרה אמנו

אחוד כל הכוכבים = 732 = לבן = לברך
= לשבת = אחוד תשובה = אנחנו פה לבך

אור כל הכוכבים = 920 = תקון כל הכוכבים
= 1919 = 920 = תקון כל גנים
= דבר העתיק הקדוש כל גנים
= כל הכוכבים סוד עלץ וצהלה
= ראה קרן כל הכוכבים
= יד אהרן = אהרן אוהב = אהרן דוד
= אהרון גוף צדיק = דור קים = דור קדום
= וכל גוף הצדיק שריר ובריר וקים
= 2918 = 920 = כ"ץ

אחוד אור כל הכוכבים = 939 = אב שלום
= בראשית הויה = הויה שם אחד
= הויה שם אהבה = הקדושים שם אהבה
= כל בית ישראל יחד שם אחד
= כל בית ישראל יחד עולם צדק אחד
= 1938 = 939 = הצדיקים עמי
= אליהו הנביא הצדיקים

הויה מוליד בת ובן = 1226 = 227 = זכר
= ברכה = אור חוגג

נקבה = 157 = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים = ראה נץ = ראה שמים
= דבר ספר האדם

זכר ונקבה = 390 = השכינה = שפי
= פי מסר

יום אחד הוא שבת = 1343 = 344 = פרדס
= שמד = של דוד = של יד = ליצר גוף צדיק
= גוף של צדיק = פני צדיק = עיני צדיק