Wednesday, January 25, 2017

ב"ה

המשיח בא = שנוי

משיח  = 358 = השמחה

המשיח = 363

המשיח בא = 366 = שנוי

הנה המשיח בא = 426 = בית דוד
= עולם שמחה המשיח בא = 1425 = 426
= עולם גשמי המשיח בא
המשיח בא להיות עולם אתך = 2424 = 426

המשיח בא להיות אתך לעולם = 2454 = 456
= תנו = ימות = אדם קדמון =1455 = 456
= מקום אדם בארץ = שמות אדם בארץ
= שעשוע אדם בארץ

לימדו אותנו להאמין שהמשיח יבוא. אך, לא לימדו אותנו לזהות נכונה כשהמשיח בא. ביאת המשיח אינה מקרה חד פעמי. המשיח בא תמיד ובאופן מתמיד.

בכל פעם אנחנו רואים שנוי כלשהו, וכל העולם שלנו מאופיין בשנויים מתמידים, הרי שם אנחנו רואים את המשיח בא.

והנה בדור שלנו אנחנו רואים שנויים גדולים ממש: שנויים באקלים, שנויים גאו-פוליטיים, שנויים בכוכבים...שנויים ענקיים ממש. איך לא נראה כי המשיח בא בעצמה?

חשוב לנו לקבל את פני המשיח בשמחה הרי המשיח והמשחית אחד המה. הכל תלוי בגישותינו הפרטיות ובחירותינו להבין ולפרש את השנויים האדירים שאנו רואים יום-יום.

הבה נאמר בכל פעם בה אנחנו רואים שנוי קטן או גדול: הידד! ברוך הבא המשיח הקדוש!