Tuesday, June 28, 2016

ב"ה

עם ישראל חי

בכל מקום בחִלופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עם = 670 = כל כתר = כל דירות
= כל טהרות = לפניך = לעיניך
= דולק לך = קבוץ אסתר = כנסת פני
= אם אבינו   1669 = 670 =
= אתר אבינו = אתר כלו אהבה

ישראל = 541 = עין ימין
= 1540 = 541 = אהל שרה
= את עיני = עיני ישעיהו
= את הקהל

עם ישראל = 1211 = 212 = ברי
= הרבה = האור = רואה = זהר
= עין ימין לפניך = 2210 = 212

בבת = 404 = קדש

רואה עם ישראל = 1423 = 424 = כדת
= רואה האור = קדש הקדשים
= בבת הקדשים

חי = 18 = בהוה = אישון = 1017 = 18
= זהה עתיק הקדוש

עם ישראל חי = 1229 = 230 = הוד והדר
= הויה דר = הויה צדיק = הויה צוחק
= כל בית ישראל יחד צדיק
= כל בית ישראל צוחק יחד
= כל בית ישראל דר יחד
= לפניך אישון עין ימין
= 3227 = 230
= אישון אהל שרה לפניך
= 2228 = 230
= אנחנו חזק

הויה = 26 = הקודשים = 1025
= 26 = כל בית ישראל יחד

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

ב"ה

רְאִי חַי בְּנֵךְ – מלכים א' י"ז : כ"ג

וַיִּקַּח אֵלִיָּהוּ אֶת-הַיֶּלֶד וַיֹּרִדֵהוּ מִן-הָעֲלִיָּה הַבַּיְתָה וַיִּתְּנֵהוּ לְאִמּוֹ וַיֹּאמֶר אֵלִיָּהוּ רְאִי חַי בְּנֵךְ
:

בכל מקום בחִלופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אליהו = 52 = בכל = כלב = לב חוגג
= חי לבב = אישון בלב = 1051 = 52
= לב חזה = חזה השוכן = הויה הויה 
= הויה כל בית ישראל יחד

מביט = 61 = אני = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = הנה העתיק הקדוש
=העתיק הקדוש עולם שמחה
= 2059 = 61 = עלץ עולם גשמי
= נוה = משכן = הנאה = לבי הוגה
= לבי חוה

מביטה = המביט = 66 = גלגל
= היה הוה יהיה

עין מביטה = 846 = תולדות
= מציון

עין ימין = 1540 = 541 = ישראל
= להעלות = מאשר = אשר לי
= ולד אשר = אשר גואל
= ראש גו א-ל = המצות
= מצאתי = אמך

עין = 780 = פן = עשית = תעשי
= יודעים יסוד = יודעים סודי
= קים סובב

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= בכל ארץ

עין בוראת = 1389 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה = ישעי
ירא = 211 = רוה = הדבר
= דברה

בנך = 552 = אליהו שר
= נולדתי אליהו = נולדתי בכל
= המציאות

חי = 18 = בהוה = אישון
= 1017 = 18 = היא אתם
= זהה העתיק הקדוש

ראי בנך חי = 781 = אפן
= אעין = עלץ עין = 1780 = 781
= קרן עין = עין העתיק הקדוש
= עין מנשים = ראי אישון המציאות

בן = 702 = ברך = שבת = בת מכל דור

המציאות היא בן המבט שלנו. עלינו לזכור איך להביט בעין טובה על הנולד לנו מה' יתברך בכל עת ובכל שעה.

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג


Monday, June 27, 2016

ב"ה

עלץ תימן - כל תפוצות ישראל חוזרת

בכל מקום בו כתובה אות סופית, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

תפוצות = 982 = תפלותינו = בראשית אבינו
 = שם אבינו אחד = שם אבינו אהבה
= יעקב נשמתי = נשמת צאצאי

כל תפוצות ישראל חוזרות = 2200
= 202 = בר = רב = ארא

וארא = 208 = וכל תפוצות ישראל חוזרות = 2206
= 208 = יצחק = ראשון = 1207 = 208 = עולם אשר
= דקדק = נחמו נחמו

כל תפוצות ישראל חוזרות אשתי
= 2911 = 913 = בראשית
= ישראל כל תפוצות העולם חוזרות
= שם אהבה = שם אחד
= נושם ספר התורה
= 1912 = 913 = משה נושם תורה
= רוח מאפי נושם תורה = משה מחייך
= רוח מאפי מחייך = זאת שרה
= אהבת שרה = זאת הכלה למעשה

תימן = 1150 = 151 = מקוה = קנא
= עינים קדשו = עינים שמי השמים בארץ
= 3148 = 151

אומר רבנו אליהו הנביא, פי הויה א-להינו: קנא קנאתי!

קנא קנאתי = 712 = בין
= יבן = שבתי = תשבי

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= ראשי יהודה = עין ימין
= הויה מגשים כל תקוה
= 1540 = 541

עלץ תימן = 2150 = 152 = נקב
= כל ארץ = 1151 = 152
= קרן תימן = עין שמאל
= עמך הויה מגשים כל תקוה

ארץ = 1101 = 102 = צדקו אתך
= א-להינו = אהלינו

פנימיות כל רצון = 1642 = 643
= ארץ ישראל = עין ימין א-הינו

אומר רבנו ישעיהו בן אמוץ, פי הויה א-להינו: נחמו נחמו עמי