Tuesday, June 7, 2016

ב"ה

סידרת "החרדיות" פנים אמתיות מאת אמנון לוי

אל כל יהודיה
:
אנא רחמי על עצמך, על העם היהודי, על הגויים ועל הבריאה. כל דבר נברא נובע אך ורק מתלמוד תורה ומעשיית המצוות. אם נשים יהודיות - הביטוי של א-להות הכי גבוה בבריאה - משתעבדות מרצון, קל וחומר כל גויה משועבדת לא מתוך רצון. הביני מי את! דעי את כחך! כל הבריאה כולה תלויה בך! רחמי על עצמך! את אם כל הבריאה. רחמי על עצמך ועל בניך - כל הבריאות.

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1192492