Friday, May 27, 2016

ב"ה

לימודי התורה הם ההולדה העצמית ברחמים העליונים

משה = 345 = הספר = שליה = אל שדי
= אל בקרבי = נעשה אדם בקרבי = 1344
 = 345 =  פרדס העתיק הקדוש

תורה = 611 = ראית = ראי הנשמה = ראי כל עפר
 = ראי כל ספרי = את הרה = את ההר = את עצמי

התורה היא ההולדה העצמית.

התלמוד מונע את ההריון ולכן אין לדה.

גאלה = 39 = לדה

הדברים הקשים בתורה מזמינים, ואף דורשים, מאתנו לראות יותר עמוק ולמצוא את המעינות מתחת לשטח. הפסוקים הקשים בתורה הם הסלעים שעלינו לשבור כדי להפיק מים חיים ומתוקים מהסלע. מציאת מעינות המים החיים בתורה היא עיבוד אדמת הקודש.

התורה מיועדת לעזור לנו להתחזק ולמצוא את הגרסה המרבית של עצמנו  .כשאנו מחפשים את הטוב בתורה הבלתי נראה בשטח, אנו מיטיבים - אנו עורכים את עצמנו! התלמוד לא עושה זאת - רק התנ"ך.

ספר דברים הוא משנה תורה. נ"ך הוא תורה שבעל פה, לא התלמוד.

אם היינו לומדים ועושים תורה כדת משה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. היינו גן עדן - בארץ המובטחת, ארץ ישראל האמתית.

טיפה אחת של ארסן בתוך גלון של מים תספיק להרוג. בטח שיש דברים נפלאים בתלמוד. אחרת התמימים לא היו נמשכים אליו. אבל טיפות הארסן בו הן בדיוק כמו הפלואור במים - הן מטמטמות את השכל הישר ואת הלב ומונעות פוריות.
לימוד התלמוד הוא האוננות האסורה.