Wednesday, May 25, 2016

ב"ה

הזלזול בחומר והעדפת ה"רוחניות" 
הם-הם העבודה הזרה

החומר הוא הבטוי הכי גבוה של אהבה. החומר הוא ההתגלמות וההתגלות הכי גבוהות של הויה. אנחנו חיים בשמי השמים - במרומי המרומים. מי שלא רואה זאת, מי שמעדיף את ה"רוחניות", עדין מרחף ב"ספירות" ועדין תחת השפעת הסילופים של עובדי העבודה הזרה הבבלית. המזלזל בחומר הוא כפוי טובה ודוחה את המתנה הכי יקרה של ה' יתברך. החומר משקף את נשמותינו. אנו רואים בחומר אך ורק את פנימיותנו.

דעו כי גופינו ברמת קדושה לאין ערוך יותר גבוהה מנשמותינו - ותתחילו להתיחס אליהם ולהשתמש בהם בהתאם לקדושתם העליונה!

בעברית נכונה, המילה "חומר" כתובה בחלם, ולא חולם, בלי האות ו.

חמר = 248 = רמ"ח = במדבר = במראה = הוד והדר חי
 = הוד והדר בהוה