Sunday, May 22, 2016

ב"ה

מלאכים = מאכלים = אכל* מים

ֹכֶל

שימו נא לב כי המילים: מלאך, מלאכים, המלאכים, והמלאכים והשם מיכאל מורכבות כולן מאותיות שימוש.

המלאכים הם ההרכבים של חכמה שלומדי תורה שולחים אל הגויים ואל החיות ואל הצמחים. כפי רמת הלימודים, כל הביטויים של המים והאוכל בתבל.

אם היינו לומדים תורה נכונה, כלנו היינו נזונים על ידי אור החכמה. לא היינו צריכים לאכול בעלי חיים, לא היינו צריכים לאכול פירות. גם החיות לא היו צריכים לטרוף או להטרף.

היינו, בשמחה ובנדיבות אדירה, שולחים את הרכבי האותיות של לימודינו אל החיים וכל מין היה נזון גם בגוף וגם במודעות.

מדוע העולם איננו כך? מדוע אנו צמאים ורעבים ואנו צריכים להשיג את מזוננו בדרכים משונות? כי הרבנים חורשים בשדות זרים, בשדות בבל, והפירות שלהם ירודים ומלאי פסולת.

רק מעפר [= מספרי] התורה אנחנו יכולים להרכיב פירות שהם כולם בריאים, טעימים, עסיסיים ומלאי חיים – ללא פסולת ורעלים.

הבה נראה טיפין מחכמת המלאכים. אין שום צורך להתבונן בצרופי שמות מוזרים של מלאכים כמו שהרבנים עושים. מן הסתם, תלמוד תורה נכון מניב מים ואוכל בריאים וטהורים.

הייתי רוצה להראות לכם עוד. אבל הרבה מכם לא שמרו שנת שמיטה ועסקתם בעבודה הזרה הנקראת "פרוזבול". אז לא הייתם מבינים ממילא. הטהורים בחטא "פרוזבול" יוכלו לראות את המעמקים.

כל אות = 457 = זנת = אונת = אוכלת = תאכלו
= הבנת = בנתה = כ + דגש קל
= השולח את המלאכים = 1456 = 457
= אתה פרדס המאכלים = את עולם הפרדס

כל נקדה = 209 = הדר

כל אות כל נקדה = 666 = סום = כל יום
= כל התורה

כל אות וכל נקדה = 672 = האוכלים
= ימים בי = סתר בי

כל אות כל נקדה וכל טעם = 1401 = 402
= בת = מרכא כפולה = עלץ ישעיהו
= קרן ישעיהו

קורא = דגש = גדש = שוא = ששון
= 1306 = 307 = אור מני

עני = 130 = עינ = סע = עלל = קל

ששון עני = 1436 = 437 = דגש קל
= התבל

בששון = 1308 = 309 = שדה

לחם = 638 = חלם = לבו שש

חולם = 644 = ולחם = דמם

בכל פעם אנו רואים את הנקודות חלם או חולם, אנחנו מיצרים לחם לכל חי בששון.

מלאך = 571 = לישראל

מלאכים = 701 = אשת = מים אכל
= כלם תמים = 1700 = 701

המלאכים = 706 = עולם = יוצרת
= פירותי = בדרך = דברך

צורות = 702 = בן = ברך = שבת
= ופירות = קרן הפירות = 1701 = 702
= עלץ מלאכים = קרן מאכלים = עץ למאכלים

מרכיב = 272 = ערב = עבר
= חסד וצדק

מזון = 753 = כל גן = נגן = חזון לב
= הצמחים = נצח אדם = המאכלים אליו
= מגד המאכלים = שבת תמים
= 1752 = 753

מרכיב מזון = 1025 = 26 = הויה
= מרכיב חזון לב

מהאור = 252 = האומר = מהתקון
= 1251 = 252

מרכיב מזון מהאור = 1277 = 278 = אזרע
= זרעתם = זרע תם = קרן זרע

זן = 707 = השבת = און = הצורות = הארצות
= עלץ המלאכים = עלץ המאכלים = חגי פרות

מינים = 710 = האדם מני = קים = קדום
= שדות = שתי

מזין = תורת מין = 1756 = 757 = זמין

מין = 750 = שנת = פעם = מח בן
= גיל השבת = שבת יובל = ברך יבול

שולח = 344 = פרדס = של יד = של דוד
= של הגו = גו שלה

שולח מלאכים = 1045 = 46 = פרדס מאכלים
= תהלים

לו שמרתם את השמיטה ואת היובל, כך העולם הגשמי היה נראה – ועוד הרבה יותר יפה ממה שעיניכם יכולות לראות כי עסקתם בחטא ה"פרוזבול".

זה לא מאוחר מדי להשמיט את החובות כדת וכדין, ככתוב בתורה. כל יום הוא שבת שבתון לרואי נכונה ולמקפידים לשמור את המצוות המשחררות את העניים מסבלם.