Tuesday, May 17, 2016

ב"ה

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא

ישראל = 541 = עין ימין = 1540 = 541
=  דמיון עין

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ

כל הדיבורים אודות ישראל וארץ ישראל מבוססים על אי-הבנת הנקרא. המדינה היא פארסה מבוססת על העבודה הזרה של התלמוד הבבלי.
העינים של הרבנים סתומות בשנאה ואימה מהצללים שלהם. לכן הם לא רואים את העין הימין או העין השמאל שלהם.
חבל על כל טיפת דם הנשפכת מפני שעיני הרבנים סתומות. די!