Friday, January 6, 2017

ב"ה

תקון הנצרות

האמת אודות המשיח הוסוותה בסיפור של ישו. לא נגלה את אמת המשיח מהתלמוד או מכתבי הנוצרים כפי שהם נראים בשטח.

כדי לגלות את האמת בענין המשיח, עלינו לראות את עמקי הסיפור של ישו וגם עמקי הכתוב בתלמוד כי שניהם משובשים ודורשים תקון עמוק ויסודי. כדי לעשות כן עלינו להשתמש בגימטריות ותמיד, אבל תמיד, להתכוון לגלות ולעשות את רצון ה'.

המשיח = 363 = הספר חי = משה בהוה
= משה חי = שמחה אם ובת = 1362
= 363

אלהים = 646 = רמות = מרות
= אלה האדם = אלה עמך = מדברת = לדורות
= ולד שרה אמנו כל בית ישראל = 1645 = 646
= כל ולד שרה אמנו בתי ישראל
= כל ולד שרה אמנו בתי אמך

ישועה = 391 = פה אשה = פה יוצר
= פה כפור

מרים = 850 = שתי עיני = הקהל קים
= כל נשמתי = ציון בלבי = ילד משכילות

יוסף = 876 = ערום = עורם = מרים הויה
= הויה קים קהלה
= כל בית ישראל יחד קים הקהל
= 1875 = 876 = סוד ציון = ציון אליהו חי
= ציון אליהו בהוה = בית המקדש באהבה
= המקדש בתי באהבה

בתולה = 443 = מתג = גלית
= היחוד קדשו = הכח שמי השמים בארץ
= 2441 = 443
= היחוד שמי השמים בארץ
= בת אלי = חג תבל
= תבל עתיקה הקדושה
= 1442 = 443 = את לבי
= משפחה אם ובת

צלב = 122 = בצל = לב יודע
= כל חסד = כל כנסת ישראל
= 1121 = 122 = כל לך ישראל
= יה ווה הוה עד = יה ווה זוג עד
= הויה מתגלם כל בית ישראל חי
= 2120 = 122
= כל בית ישראל בהוה הויה מתגלם

זר = 207 = רז = אור = תקון
= דבר העתיק הקדוש
= ראה העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש מופיע

קוצים = 806 = ציון = צלע התורה
= התורה כל הקהל = משכילות
= דורות כל הקהל

זר קוצים = 1013 = 14 = דוד
= תגים = הגו = רז ציון = תקון ציון
= 2012 = 14 = אור ציון
= תקון משכילות = רז משכילות
= ציון סוד עלץ וצהלה
= ציון העתיק הקדוש מופיע
=אוהב = אהוב = יד
= כל בית ישראל אם ובת

מסמרים = 950 = ספרים
= ספר האדם = ספר עמך
= שמים = על שתי עיני
= שלמה המלך

נצרת = 740 = עינים = פנים
= כל הכהנים = כל רעיתי

נצרות = 746 = שמות = מקום = שעשוע
= מועצת הקהל = אלהים המלכה
= המלכה מדברת = כל מנרות

תחית המת = 1263 = 264 = סדר
= נדרי = ברית האלהים
= ברית כל אם

אחרי = 219 = טהרה = חג ראשון
= 1218 = 219 = חג אשר עולם
= אשר עולם העתיקה הקדושה
= 2217 = 219 = אתם אורי
 
שלושה ימים = 1301 = 302 = שב
= ארקא = בקר