Tuesday, January 3, 2017

ב"ה

נס אדיר יקרה תכף. הוא כבר בדרך. כל עם ישראל יראו את אור שבעת הימים ויכלו לראות את סדר אותיות התורה כבראשית ויבינו את התורה נכונה. ואז עולם גשמי יתיצב כחזון הויה לפני בראשית.