Monday, July 18, 2016

ב"ה

שרה ואברהם – רחם הלכה למעשה

הזמן הגיע לגלות כמה סודות - או, יותר נכון, להזכיר כמה דברים שנשכו בעם ישראל.

שרה = 505 = הלכה למעשה
=  החקים העליונים = 1504 = 505
=  דרש העתיק הקדוש

תועבה = 483 = התובע = מלאית

חסד = ע"ב = כנסת ישראל
= 1071 = 72

מליאת כנסת ישראל = 1554 = 555
=  יד ישראל = דוד אהל שרה = הנך
=  שרה כל = כל הלכה למעשה
 = כל החקים העליונים
=  חסד התובע = הר שכל

הבה נזכור מי אם כל יהודי ויהודיה. הבה נזכור את שרה אמנו תמיד. כי שרה היא הסמכות ההלכתית העליונה. הבה נזכור את אהבת שרה וחסד שרה.

בראשית = 913 = שם אחד
=  שם אהבה = תקון עולם = 1912 = 913
=  זאת שרה = אהבת שרה
=  זאת הלכה למעשה = אהבת הלכה למעשה

מעשה בראשית הוא לפסוק הלכה למעשה. שיראת השמים תהיה עלינו!

הבה נזכור כי אנחנו אחד. לכן, האמור על אחד מאתנו, נאמר אודות כלנו.

אצילות = 537 = לב שרה
=  לב הלכה למעשה = לב החקים העליונים
=  לב העתיק הקדוש דרש = 1536 = 537
=  אשר א-לה

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם
=  באר אם כל בית ישראל = 1807 = 808

רחם שרה = אברהם שרה = שרה אברהם
 = 1313 = 314 =  שד-י = בקרבי
=  רחם החקים העליונים = 2312 = 314
=  רחם הלכה למעשה
 = אברהם הלכה למעשה
 = אברהם החקים העליונים
 = הלכה למעשה ברא אדם
 = הלכה למעשה באר אם כל בית ישראל
 = כעיר דוד = באישון עיר דוד

אנחנו בונים רחם לשרה אמנו כאשר אנו פוסקים ברחמים! הבינו זאת!~

שרה ואברהם = 1319 = 320 = נער
=  ישי = הלכה למעשה בורא אדם
=  דין אדם = אדם עולם הבא = שחרור אדם

הבה נזכור את לב שרה תמיד - בכל ענין עליו אנו דנים.