Wednesday, July 13, 2016

ב"ה

תקון עולם: אשה חייבת להיות בשליטה עצמית

בע"ה, נראה כי בנות שרה הן הסמכות ההלכתית העליונה והיא שולטת על העולם כלו. אולם, מעמד נשגב זה אינו נתון מאליו. אנחנו חייבות להתאמץ, כדי לפתח את עצמנו ולגלות את הכח הטמון בנו. על כל בת שרה לעבוד קשה ולהגיע לשליטה עצמית על גופה, על מחשבותיה ועל רגשותיה. זאת עבודת קדש. אם נשים אינן עושות זאת, אם אנחנו סומכות על הגברים לנהל את העולם, אם אנחנו חושבות כי מותר לנו להיות "רגשניות" כאלה, אם אנחנו מתירות לגברים לרמוס את כבודנו, אזי כל התבל קורסת.

בחילופים הבאים, בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אשה = 305 = יצרה = כפרה = מסרה
= שמי השמים = 1305 = 306
= ספריה ספר האדם
= העלץ מכל דור = הקרן מכל דור

שמי השמים בארץ = 2408
= בת האב = קדוש

קדושה = 415
= גם את שמי השמים בארץ
= 3412 = 415
= את משה רבנו שמי השמים בארץ
= את רחמי משה שמי השמים בארץ

מי משה?

משה = 345 = שולט = הספר
= בלב איש = בלב האשה
= רוח מאפי

הלב = 37 = לבה = הבל
= לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם
= לכפר עולם

הבל פינו והרוח מאפינו הם האדים מהם נוצרים כל היצורים. לכן, עלינו לשלוט עד מאד ברגשותינו ולא לנהוג בחרי אף.

יוכבד = 42 = לבי

מרים = 850 = שתי עיני

גוף = 809 = קבוץ נשמתי
= 1808 = 809
= תרבות נשמתי
= אב ציון = אב משכילות
= את על אדמתנו ציון
= רחם העתיק הקדוש
= עלץ רחם = עלץ אברהם
= קרן רחם = קרן אברהם

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים
= עמך צדיק = צוחק עמך = יד נשמתי

גופי = 99 = אנכי חי = כסא אישון
= 1098 = 99 = סגול = גו נולד
= גו מוליד = פה דוד = לומד הוגה
= כלל חוה

אשה חייבת להיות בשליטה על גופה. אין רמה יותר גבוהה בבריאה מגוף האשה.

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים* העליונים = 1504
= 505 = שם  עץ החיים = 2503
= 505 = תקון כל חמר
= חוזרים לארץ ישראל

*חֻקִּים ולא "חוקים". כשאר אנו עושות גימטריות, אנו מקפידות עד מאד על כתיב נכון. אין להוסיף אמות קריאה ללא טעם.

המהות של שרה היא הלכה למעשה והחקים העליונים.

אם = 601 = אתר = תאר
= על ראש = אשר על
= ראש המלכה = אשר המלכה

בת = את העתיק הקדוש
= 1401 = 402 = בקש
= את קרן = את עלץ
= הרצון הנשמה
= מרכא כפולה

בנות = 458 = נחת
= ואמהות = קרן האמהות
= 1457 = 458 = עלץ האמהות
= אליהו אתה

אם ובת = 1009 = י

כל אות י', בכל מקום בו היא כתובה, חילוף של הביטוי אם ובת – לרבות
בשמות הויה, א-להים, ושד-י.

בת שרה = 907 = גוף צח
= קרן אהרן = 1906 = 907
= עלץ אהרן = יצא ציון
= צו המשכילות = בניך משה

מקדש = 444 = לב בתי = תלדי
= ילדת = בת יוכבד

כתר = 620 = חוה אם
= אם עולם חדש = 1619
= 620 = אם עולם אלף עד תו
= 2618 = עולם בראשית

צנע = 210 = עצמי* = דור

צ-נ-ע, שרש המונח צניעות, הוא חילוף למילה עצמי. דהיינו, מדובר במהות ובעצמה. הפרוש הנכון של צניעות איננו כניעה! זה עוות. אנחנו חייבות להיות בעלות עצמה אדירה, אותה אנחנו מצניעות, כי היא כח מרבי. עם זאת, אנחנו חייבות לדעת להשתמש בה והגברים חייבים לדעת כי אנחנו יודעות להשתמש בה. צניעות היא שליטה על כח, לא וויתור על כח.

הבה, אחיותי היקרות מכל, נלד עולם חדש, עולם שכלו טוב מאל"ף ועד ת"ו.

אנחנו, האמהות והבנות בישראל, הסמכות הא-לקית העליונה בבריאה. אם אנחנו לא מודעות לכך, אם אנחנו מניחות לבנים להשתולל, אם אנו מסתירות את פנינו בבושה וקוראות לזה צניעות, הרי בית המקדש אינו נגלה.