Sunday, July 31, 2016

ב"ה

ישראל = אהל שרה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= כל תכלה = העתיק הקדוש דרש
= אדרש = דרשתם = תם דרש
= העתיק הקדוש בבשר
= אשה מרימה את קולה לשאל
= הויה ירד עד תם עניני

ישראל = 541  = אמך = 1540 = 541
= אהל שרה = שרה לאה
= שרה לאה = שרה אלה
= אהל הלכה למעשה
= האל הויה ירד עד תם עניני
= בני ירד עד תם עניני
= הצדיקות הוגות החקים העליונים
= 2539 = 541 = בשר לדה = בשר גאלה
 = אצילות כל בית ישראל = עין ימין
= עשית דמיון

עין שמאל = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ

עין ימין ועין שמאל יחד = 2719
= 721 = כאן = חזון = בן חוה
= שבת עולם חדש = 1720 = 721
= שבות אהבה

אצילות = 537 = לב שרה
= לב הלכה למעשה
= לב החקים העליונים = 1536
= 537 = ראש לאה = אשר האל
= לשון ולדנית = חך דבורה בת פרימעט

בראשית = 913 = שם אחד = מתגלמת
= זאת שרה = אהבת שרה
= עולם צדק אחד = אצילות הנשים קדשו
= 1912 = 913
= אצילות הנשים שמי השמים בארץ
= 3910 = 913
= אצילות הנשים חקרי לב השמים בארץ
= אנכי החוקרת את העולם
= לב ילדה החוקרת את העולם
= גוף בארץ = ישראל חסד מכל דור