Friday, July 1, 2016

ב"ה

שליטה עצמית

עלינו לדעת כי כל התורה כולה באה ללמד אותנו שליטה עצמית מוחלטת. כל הפונקציות האוטונומיות בגוף אמורות להיות בשליטה עצמית מוחלטת. השליטה העצמית המוחלטת היא-היא הגאֻלה.

השליטה העצמית החשובה ביותר היא שליטה על הנשימה (כולל הדִּבור)
והשליטה על תנועות העינים.

בכל מקום בחלופים הבאים בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

וידבר = 222 = ברכ = כבר = רכב
= הבירה = ספר דברי הימים
=1221 = 222

וידבר הויה = 248 = רמ"ח = חמר
= מחר = רחמ = במדבר = רוח בלב
= טהר בלב = אור בטל

ת = 400 = הנשמה = כל עפר
= כל ספר = כל שכל = השופט
= הפשוט = הכל שולט

שולט על הכל = 500 = שר
= נולדית = ולדנית = תעל

שולטת = 745 = המן = העינים

שולטת על הכל = 900 = ץ = שם
= ע"ב האותיות = עולם צדק

שלטון = 1045 = 46 = אמה
= מאה = תהלים  =קמץ + ה

השלטון = 1050 = אמי = קמץ + י
= תמים = כל תם

הנשימה = 410 = קדוש = קדשו
= שמי השמים בארץ
= 2408 = 410

הדבור = 217 = דבורה = רזי = הרואה
= הזהר = דבר העתיקה הקדושה
= 1216 = 217 = ראה אני השולטת על גופי
= דברי העתיק הקדוש

שלט = 339 = השלד = שדלה
= יצר גאלה = לדה מכל דור
= של גו = ליצר גו

עצמותי = 616 = יום = דורות
= התורה = שישו = שושי

שולט = 345 = משה = הספר
= יוצר גאלה
= אנכי הרואה את אור שבעת הימים
= 2343 = 345

אל משה = 376 = אעשה = מושל
= משלו = אל שולט

השולט = 350 = שמי = שכל
= עפר

שמים = 950 = נץ = כל שם
= כל ע"ב האותיות
= כל כנסת ישראל האבירים
= 1949 = 950 = ספר האדם
= כל פרי עמך

שולטים = 955 = הנץ = השמים

השולטים על גופיהם שולטים על כל תנועות השמים.

כל תנועות השמים = 1937 = 938
= כל תנועות שולטים
= חלץ = בשלום

השולטים = 960 = שנים = נשים
= עולם צדק עולם שמחה =1959 = 960
= עולם צדק עולם גשמי = עמך שולט

שולט על עצמי = 655 = משה על ההר
= כל אדם = אני שולט על כל גופי

תורה = 611 = את עצמי = את הרה
= את ההר

אני שולט = 406 = ת"ו = אתה = אני משה
= משכן משה = 1405 = 406 = נוה משה

אני שולטת = 806 = ציון

אני השולט = 411 = אתי = תהו
= אלישע

אני השולטת = 811 = ציון בבשרך
= 1810 = 811

אני השולט על = 511 = אשרי
= ראשי = תקוה

עצמי  = 210 = דור = חבר
= בחר = הרה = ההר

על עצמי = 310 = יש = ייצר
= יכפר = הכפרה = ימסר
= מסרי = המסרה = חשב = שבח

אני שולט על עצמי = 716 = יון
= קיום = יקום = ישות

פרוש הביטוי 'אני שולט על עצמי': אני שולט על כל היקום כלו.

אני השולט על עצמי = 721 = כאן
= היקום = הקיום = חזון = הישות
= תושיה = אהבה בעולם

אני שולטת על עצמי = 1116 = זיק
= ונושעתם מאיביכם = 2115 = 117
= שמעון = מעון מכל דור

ע"ב = 72 = ויכלו = כנסת ישראל
= 1071 = 72 = לך ישראל = לך להעלות
= לך עין ימין = דמיון איש = דמיון האשה
= עצרת שבט

אני השולטת על עצמי = 1121 = 122
= נבע  = במעי = בצל
= עמי לעולם לדרתיכם
= 2120 = 122  = כל כנסת ישראל
= כל חסד

אנכי שולט = 426 = תוכ = בית דוד
= בית זהב = כסא שולט = כסא משה
= אנכי משה

אנכי שולטת = 826 = באישון ציון
= 1825 = 826 = חי בציון

אנכי שולטת על = 926 = שם הויה

אנכי השולטת = אל"ף

אנכי שולט על עצמי = 736 = יכון

אנכי שולטת על עצמי = 1136 = 137
= קבלה

אנכי השולט על עצמי = 741 = אמן
= את שלי = נקדה מבחינה בצד שמאל
= ספר ישעיהו

אנכי השולטת על עצמי = 1141 = 142
= הקבלה = בהקהל

אני שולט על גופי = 605 = אדם

אני השולט על גופי = 610 = האדם
= עמך = רבבות

אני שולטת על = 906 = אהרן

גופי = 99 = סגול = אנכי חי
= אנכי בהוה

אני שולטת על גופי = 1005 = 6
= ה"א = ו = בד = גג = שופטים
= פושטים

אני השולטת על גופי = 1010
= שין = 11 = א"י = וה = חג
= העתיקה הקדושה = השופטים
= הפשוטים = האדם הפשוט

אנחנו = 115 = אנו נח = עליה
= עמה = חזק = הנני

שולטים = 955 = הנץ = השמים

אנחנו שולטים = 1070 = 71 = מלא
= היכול = אד מהויה

אנחנו השולטים = 1075 = 76
= עבד = חסד כל בית ישראל

אנחנו השולטים על עצמנו = 1431
= 432 = תבל = לב הנשמה
= שולט עיור ציון = 1431 = 432
= אל ישעיהו = אל נשיאי יהודה

אנחנו שולטים על גופינו  = 1325
= 326 = כוש = כל בית ישראל מכל דור יחד

תנועות עיני = 1072 = 73
= עג = גלמ = מגל = גליל
= חכמה = הנביאה = נביאי
= עלץ כנסת ישראל
= קרן כנסת ישראל = 2071 = 73

השולטת = 750 = פעם = יודעים כל
= מולידים כל

השולטת על תנועות = 1782 = 783
= גפן = גדעון

השולטת על תנועות עיניה = 1927
= 928 = שם יחוד