Monday, July 18, 2016

ב"ה

הסמיכה

ס = 60 = הלכה = עולם שמחה
= 1059= 60 = עולם גשמי = דנו

מ = 40 = ולד = גואל = גו א-ל
= אבותיכם = 1039 = 40 = משפטים

י = 10 = גם אתה = 1009 = 10
= אתה משה רבנו = אתה רחמי משה
= אתה רחמי הספר

כ = 20 = היה = חזה = חוגג
= באישון = 1019 = 20 = עלץ חוה
= קרן חוה = עלץ הוגה
= קרן עולם חדש =2018 = 20
= עלץ עולם אלף עד תו = 3017 = 20

ה = 5 = גם את = 1004 = 5
= את משה רבנו = את רחמי משה
= את רחמי בלב האשה
= ישעיהו רבנו בלב האשה
= משה רבנו ישעיהו = ישעיהו משה רבנו

סמיכה = 135 = קהל = הצהלה

הסמיכה = 140 = הויה מלמד = דמע הויה
= עיני = פני = ממני = הקהל

הויה מלמד את = 541 = ישראל = להעלות
= מאשר = עין ימין = 1540 = 541

ההלכה = 65 = א-דני = היכל
= הכלי = הלל = נוה כל בית ישראל
= 1064 = 65 = בני אב

הלכה למעשה = 505 = שרה
= החקים העליונים

הויה מלמד את ההלכה = 606 
= סומך = סמוך = רות = האם
= כל בית ישראל מלמל את ההלכה יחד
= הויה מלמד את א-דני
= א-דני מלמד את כל בית ישראל יחד
= 1605 = 606 = קרן האדם

הויה המלמד את ההלכה = 611
= תורה = א-דני שומר = את הרה
= חבר ישעיהו  = גם את רות
= משה רבנו ישעיהו רות = 1610
= 611

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה חוזה = חוזה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = כלב = באישון לב
= אישון בלב

הויה מלמד אותי = 557 = מציאותי
= שרה אליהו = אליהו הלכה למעשה
= שרה הויה כל בית ישראל יחד
= 1556 = 557 = כלו אשר = אשר להויה
=  שרה הויה חוזה

הויה מלמד אותי הלכה = 617 = הברית
= כל בית ישראל יחד מלמד אותי הלכה
= 1616 = 617

הויה מלמד אותי הלכה למעשה
= 1062 = 63 = נביא = מחיה
= שרה הויה מלמד אותי

סומך יד = 620 = רות דוד = יד רות
= כתר = חבר קדוש = יורדת = דירות
= תחביר = אנחנו שרה

מסמך* = 640 = שמש = עיניך = יהודים

*האיות הנכון הוא: מֻסְמָךְ, ולא מוסמך.

חכמה = 73 = עג = גמ"ל  = הנביאה
= נביאי = חסד העתיק הקדוש = 1072
= 73 = קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
= עלץ כנסת ישראל

מליאת כל כנסת ישראל = 1602
= 603 = משה רבנו

במליאת כל כנסת ישראל = 1604
= 605 = אדם = אם כל בית ישראל

על ידי נביאי = 197 = עמנואל
= על ידי הנביאה = קבצה

זאת הסמיכה. זאת הסמיכה האמתית. זאת הסמיכה העתיקה הקדושה.
אין ללומדי תלמוד בבלי סמיכה.

אם יהודי אינו סמוך על ידי נביאי הויה, הוא אינו סמוך. אם יהודי אינו יודע איך לקורא למליאת כל כנסת ישראל לדון בענין, אין לו הסמכות ואין לו האִשור של כל כנסת ישראל לפסוק. הוא לא סמוך ומסמך ואין לו סמכות לפסוק.

יהי רצון והסמיכה תתחדש בימינו.