Tuesday, July 19, 2016

ב"ה

אגלה לכם סוד גדול, בע"ה

משה = 345 = רוח מאפי = בלב איש
= בלב האשה

משה הוא הנשימה של אפינו. הנושם ומתבטא בחרי אף מנצל את משה רבנו לרעה ומוסיף כעס בכל היקום

משה = 345 = שולט

השולט בחרי אף שלו הוא-הוא משה רבנו מתגלם