Sunday, July 17, 2016

ב"ה

סטיות מיניות הן תוצאה הכרחית של 
לימודי תלמוד בבלי

רב נערץ ובעל עוצמה: זה החשוד בעבירות מין

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4676316,00.html

זאת לא תופעה חד-פעמית. העבודה הזרה בתלמוד הבבלי בהכרח גורמת לסטיות מיניות. אם לא לומדים ועושים תורת משה כדת וכדין, התוצאה תהיה עיוותים מיניים, אין מנוס.

אסביר בקיצור מדוע:

עם = 670 = לפניך = מזדוגים

עם ישראל = ישראל מזדוגים
= 1211 = 212 = רואה = האור

זאת לא "אורגיה" בשמים, אלא מזוג כל אור החכמה הא-לקית. אולם, אם לא עושים זאת בקדושה ובטהרה עליונות וטמירות, זה נעשה ברמות של השתוללות והתגוללות ברפש.

הרבנים בהכרח לא בריאים מינית.