Friday, July 29, 2016

ב"ה

נצחון יעל על סיסרא - חלק ב'

יתד = 414  = ואהבת = אוהבת
= בבית = בבתי = בתי אתם
= בתי הרצון = 1413 = 414
= הנשמה הגו = משה אבינו
= דינה משה = ישעיהו אחד

יעל = בני ישראל חוזרים אל ארץ ישראל
= 3107 = 110  = כל ימי = כל עולם גשמי
= 1109 = 110 = כל עולם שמחה
= אדמה עולם שמחה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו עולם גשמי
= 12,098 = 110

בית המקדש = 861 = אסף = לאלף
= חוזרים ל = הנשמות עולם שמחה = 1860
= 861 = הנשמות עולם גשמי
= נוה נשמתי

בבית המקדש = 863 = רזי א-להים
= תומר דבורה = משה קורדברו
= בני הנשמות = דבורה א-להים
= א-להים דבר העתיקה הקדושה
= 1862 = 863 = משה חיך
= ראה א-להים העתיקה הקדושה

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= הולדנית = כל תכלה = העלת = נתנה
= תעלה = אשה מרימה את קולה לשאל
= צורת אברהם = צורת רחם = ברא צורת אדם

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
= מאשר = מראש = עיני ישעיהו
= ישעיהו הויה מלמד
= את הויה מלמד = הויה מלמד את
= ישעיהו כל בית ישראל מלמד יחד
= את כל בית ישראל מלמד יחד
= את פני = את הקהל = המצות
= שרה הצדיקות הוגות
= הצדיקות הוגות הלכה למעשה
= 1540 = 541
= הצדיקות הוגות החקים העליונים
= 2539 = בשר לדה = בשר גאלה

בני ישראל = 603 = גם = משה רבנו
= רחמי משה

= הויה ירד עד תם עניננו =  1550 = 551
= אנך = כל אשר

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי מָה אַתָּה רֹאֶה עָמוֹס וָאֹמַר אֲנָךְ וַיֹּאמֶר אֲדֹנָי הִנְנִי שָׂם אֲנָךְ בְּקֶרֶב עַמִּי יִשְׂרָאֵל לֹא אוֹסִיף עוֹד עֲבוֹר לוֹ
– ספר עמוס הנביא ז:ח

סיסרא = 331 = שאל = מלמד דבורה
 = מלמד דבר העתיקה הקדושה
= 1330 = 331 = מלמד רזי
 = דבר העתיקה הקדושה דיק
=  העתיק הקדוש חזר חזק = דברה אליהו הנביא
 = ראי אליהו הנביא = ראי עמי

יהי רצון שבזכות הגלויים הנפלאים והברורים בזמננו שהסמיכה תתחדש בישראל כבימי קדם, כל בית ישראל ידעו את רזי בית המקדש ונחזור, כלנו, בתשובה שלמה ונגיע, כלנו, אל הארץ המובטחת בגשמיות על פי חזון הויה.

הסמיכה = 140 = הקהל = עיני
= פני = לומד הלכה = הויה מלמד
= כל בית ישראל מלמד יחד = 1139
= 140 = עולם שמחה ועד
= עולם שמחה לכל = עולם גשמי ועד