Friday, July 22, 2016

ב"ה

כלי פלסטיק

תהיתם פעם מדוע יש כל כך הרבה פלסטיק זול,  זיפת ומרעיל בעולם שלנו?

המִלים פסק, פסקי ו-לפסק נמצאות במילה 'פלסטיק'.

כלי = 60 = ס' = הלכה

פלסטיק = הוגה לפסק = סלפי קט

כי פסקי ההלכה של הרבנים בדור שלנו הם בלופים, ולכן העולם מלא כלי פלסטיק.

לו הרבנים פסקו בקדושה ובחכמה, העולם היה מלא כלי קודש.

אנחנו לא יכולים לנוס מהאמת. העולם הנברא מעיד על טיב תלמוד תורה של אותו דור. לימודי הלכה של רבנים היום הם כלים זולים חד-פעמיים. יש לזרוק ולמחזר אותם.