Wednesday, February 4, 2015

ב"ה

הגויים הם כתר הבריאה

מדוע? מפני שלגויים יש הברירה להשאר בני נח ולחיות חיים לא רעים בכלל - או להתגיר ולהפוך מהנברא לבורא.
לנו, לישראל, אין הברירה ההיא. אנו לא יכולים לא להיות ישראל. גוי, אדם נברא, יכול להחליט להצטרף לעם ישראל ולהעשות הבורא מרצונו החופשי. הוי אומר, בראנו יצור יותר גדול מעצמנו.

גו = 9 = הד = זב
 =
אח = קבוץ = 1008 = 9
 =
חשן = המגשימים
=
 תרבות

יו = 16 = זוג = היא = הוה

ם = 600 = קשר = מולידיך

אדם = 605 = הקשר
 = כל בית ישראל אם = 1604 = 605
 
גוים = 619 = אחים = אחרית
=
טהרתה = אגוד אדם

הגוים = 624 = חוה אדם
=
הוגה אדם = ידים = אוהבים
=
אגוד דרות

גויים = 629 = כתר גו = חברתי גו

הגויים = 634 = הגויי מולידיך

עלינו לדעת כי אין לאף גוי שום תכונה, לטוב או לרע, שהוא לא קבל כפועל יוצא מטיב תלמוד התורה של היהודים. כשאנו רואים מגרעות בגויים, עלינו לבדוק מיד את מידותינו. על ישראל להתיחס לגויים כילדינו - כי כך הם. ובל נשכח כי רק גוי יכול לבחור להתגיר ולהפוך מן הנברא לבורא. זהו כתר הבריאה.