Sunday, June 10, 2012


ב"ה
להשמיט חוב = המשיח טובל

שמירת השמטת חובות בשנת שמטה היא המצווה דאורייתא הכי מכריעה את טיב העולם שאנו חיים בולהשמיט חוב = המשיח טובל by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com