Thursday, November 3, 2016

ב"ה

בודה מהלב

בודה = 17 = טוב = זהה = הזה = ההוא
=  העתיק הקדוש הוה = 1016 = 17

מהלב = 77 = החסד = עז

בודה מהלב = 94 = אני אחד = אני אהבה

בודה מלבי = 99 = סגול = גופי = אנכי חי
=  אנכי בהוה = חכמה הויה = אני לבו

לב הויה בודה = 75 = מלה = מהל
= בחכמה = עם אחד כאיש אחד בלב אחד
= 1074 = 75 = העתיק הקדוש מתגלם

בדוי = 22 = בידו = יחד = אתכם = 1021 = 22
=  כתר ישעיהו = תהיה אם = יחד = תהיה אם
 = חי כל בית ישראל = כל בית ישראל בהוה

בדוי באהבה = 37 = בדוי י-ה = הלב = לבה
=  לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם

בדויי = 32 = לב = השוכן = 1031 = 32

בדוי לב = 54 = ילדי = יליד = דמי = מיד

כלנו בודים מהלב. אין מציאויות אלא בדויי לבבות. טובי לב אכן בודים מלבבותיהם וה' שמח עד מאד, עד ההתגלמות.