Thursday, November 3, 2016

ב"ה

המשיח תמיד בהוה

המשיח = 363 = משה חי = משה בהוה

=
הספר חי = הספר בהוה = גופי מדבר בהוה
=
אנכי עברי

אני המשיח = 424 = קדש הקדשים = 1423
= 424

אנכי המשיח = 444 = מקדש

המשיח תמיד בהוה. הבעיה היא: רוב היהודים אינם בהוה. הם מרחפים אי-שם. עלינו להבין את המושג הוה נכונה. כל עוד אנחנו רואים את הדמויות בתורה כאנשים אחרים שחיו אי-פעם, אי-שם וחלפו מזמן מהארץ, אנחנו לא מבינים כי כל הדמויות ההן אנחנו, ואנחנו חושבים שמשיח מישהו אחר שיבוא בעתיד .

אם יהודי משוכנע כי המשיח הוא מישהו אחר ולא נמצא, הוא בורא את המציאות הזאת. עבורו, המצב באמת כך. אנחנו משתכנים במקום בו אנו משוכנעים. הבינו זאת.
הרוצים את משיח באמת, בכל מאדם, לא מבקשים את משיח. הם מהווים את משיח. כל היתר בלה-בלה של יהודים לא רציניים.