Wednesday, November 16, 2016

ב"ה

הלִמוד הוא פוטוסינתזה

כדי לחזור אל גן עדן, אנחנו חייבים לחוות את עצמנו ברמת הצומח. על האדם להיות צומח המודע לעצמו כדי לחוות את עצמו בגן עדן.

כאשר אנחנו בודים דבר מה, אנחנו מגדלים בדים חדשים על גזע האנושות. כאשר אנחנו עולים, אנחנו מגדלים עלים.

כדי להיות בני אדם ערים (יערם), עלינו להיות מודעים להיותנו ביער (ביער – עברי).

ירושלים אינה עיר הקֹדש, אלא יער הקֹדש.

ירושלים = 1156 = 157 = נקבה
= כל ארץ = עין השמאל

הקדש = 409 = אבות = שדה המלכה
= תבוא = פרי מטע = נטע יער


בכל מקום בחלופים הבאים בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עולה = 111 = אל"פ = פלא = ממלא
= גבעול = יתן = 1110 = 111 = כל נבט
= אני כל = כל מביט = העתיקה הקדושה המלכה
= אני אדמה = נבט האדמה

ישראל = 541 = להעלות = נוטעות
= נפש עולה = כל ממש עולה = אמך
= 1540 = 541 = עין ימין

עץ = 970 = עתך = יער רעיתי = עיר הכהנים
= עצם עצמי = שלום בלב = לבלוב עולם צדק

כל עצים = 820 = כ"ף = חברים = ההרים
= מעין = ענן

דעת = 474 = חכמות = צמחי המרפא
= אבקת עץ = 1473 = את הנביאה

אבק עץ = 1073 = 74 = למד = עץ נחמה
= עד = דע = בחסד = מתגלם

אבק העץ = 1078 = 79 = עדה = דעה
= עט = טע

אבקה = 108 = חק = קח

אבקת = 503 = באשר = בראש = רגש
= גרש

הדעת = 479 = טעת = החכמות = תרבות עת
= 1478 = 479 = עת קבוץ

בודה = 17 = טוב = זהה = הזה = ההוא
= גרגרים = 1016 = 17 = אתה האדם

רע = 270 = כרמי = העץ פורח = 1269
= 270  = כל חברי

טוב ורע = 293 = הפרח = יער אחד = עיר אהבה
= הויה אמיריו = הקדושים אמירים = 1292
= 292 = אלהים מדברת = אלהים לדורות
= נברא לי = מהחמר

עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743
= מגן = גן לי = גן אבותיכם = שלום ציון
= שלום משכילות = לעשות שלום

צמח = 138 = חלק = מח יודע = נח לומד
= לומד כל השמות בספר בראשית = 2136
= 138

צומח = 144 = מקד = קדמ
= לדיק = דלקי = דקלי
= בלב יעל = גפני העתיק הקדוש = 1143
 = 144 = נטיעה = הלקט = קלטה

קדמון = 850 = מרים = שתי עיני
= עולם צומח = מקום בארץ = 1849
= 850 = תמתי = גלוי הנשמות
= כל נשמתי

הצומח = 149 = קדמה = חוה צהלה
= הוגה צהלה = עולם חדש צהלה
= 1148 = 149 = נצח העתיק הקדוש
= צמחי העתיק הקדוש

השדה = 314 = בקרבי = שדי = שטה

ארז = 208 = ראשון = 1207 = 208
= יצחק = הגר = סוד צמח = נהיה צמח
= אור העתיק הקדוש

לבנון = 788 = חפן = לב כל עולם

הדס = 69 = דינה = אבינו

אדם = 605 = אם כל בית ישראל
= 1604 = 605 = עץ החיים העתיק הקדוש
= קרן עץ החיים = 2603 = 605
= שרה אמנו לב עץ

האדם = 610 = לשפר = פרי ישי
= של יער = פרי מיער = עץ פרחים לב הגן
= 2608 = 610 = שרה אמנו לב העץ
= 1609 = 610 = ים = ששי

ציון = 806 = משכילות = שרשו
= לעשות

ספר = 340 = שלדו = שדלו
= כל פרי = נצר = חקר לב = קול צחוק
= ההר סיני

בדים = 616 = יום = התורה = דורות
= הוא עץ החיים = 1615 = 616

אדמה = 50 = נ = מי = דמו = כל = היה יהיה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

ארץ = 1101 = 102 = בלע = עץ אצלי
= עץ צל העתיקה הקדושה = 2100 = 102
= עמי עץ העתיקה הקדושה
= אליהו הנביא עץ העתיקה הקדושה

שרשי העץ = 1785 = 786 = עיון

צפון = 876 = עוף = יוסף = יודע לשנות
= יודע שרשי העץ = 1875 = 876
= אני הדרום = הנבט רדום
= ערום = לבלוב ציון = נהיה ציון

כל מטעי = 179 = כל נטע = עקדה

כל עשב = 422 = כתב = זוגות
= חוה בת העתיק הקדוש = 1421
= 422 = אהיה ישעיהו = אהיה את
= היו ישעיהו = היו את = ודאי את

תורה שבכתב = 1335 = 336 = שלו
= יהי אור בארץ = יהי תקון בארץ
= 2334 = 336

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = גופי = סגול
= אנכי חי = הטבע חי = הטבע בהוה
= מועצת חכמות בהוה