Friday, November 4, 2016


ב"ה

תקון מדין = אור התורה בעיני הנביאים יוצא לפעל

מדין = 754 = מידן = הגו עינים = שבת אליהו
= שבת ישעיהו בן אמוץ = 2752 = 754
= בן אליהו = ברך אליהו = בן ישעיהו בן אמוץ
= מעולם הבא = שחרור גואל = עולם יובל
= שחרור גו אל = עולם הבא אבותיכם
= 1753 = 754 = עולם הבא כתר אבותי
= אחדות כתר עולם הבא = אבות משה
= האבות שלי = = ספר האבות
= מעריכת יד = אבותיכם עריכת הגו
= עריכת תחביר הגוי אחת
= התורה בעיני הנביאים יוצא לפעל
= נסתר בלבי = קים בלבי = קדום בלבי
= כל ימים בלבי = גן אמי = גן תמים
= אם בצלאל = אם נס גדול = התגשמו
= רזי אצילות = רזי לב שרה
= דבורה אצילות = דבורה לב שרה
= דבר העתיקה הקדושה לב שרה
= ראה לב העתיקה הקדושה שרה
= רחל העתיקה הקדושה שרה
= רחל חג שרה = ויהי אור חג שרה
= שמי כתוב בספר החיים
= אלהים מדבר בכל גוף
= גוף הויה מדבר הויה מדברת
= בקול עצמותי = חוקר תהלה
= חוקר לבבות = חוקר מת
= תהלה שדי = לבבות בקרבי
= הויה בן זוגי = הויה בן הויה
= הויה שבת הויה = הויה בת הויה מכל דור

תקון מדין = 1960 = 961
= ספרי תורה = עולם צדק הנאה
= אור התורה בעיני הנביאים יוצא לפעל
= אור יום בעיני הנביאים יוצא לפעל
= תקון דורות הנביאים כנסת ישראל אליהו חי יוצא לפעל
= 3958 = 961
= תקון בכל דורות כנסת ישראל הנביאים יוצא לפעל בהוה
= גשם נח = גשם כל השמות בספר בראשית
= 2959 = 961 = שם האב כל מקום בספר בראשית