Tuesday, February 14, 2017

ב"ה

פרח עץ הדעת

הבה נראה את מה שחוה אמנו שומעת בדברי הנחש כדי
להבין את זכותה ואת זכות הנחש [=המשיח].

בחלופים הבאים בכל מקום אות סופית כתובה,
שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

תורה = 611 = ותהר = את הרה
= את עצמי = אתה גבר = את דור
= נולד את עמי = מוליד את עמי
= מוליד את אליהו הנביא
= ישעיהו מוליד עמי = חוה אמנו הנולדת

עץ = 970 = עיר הכהנים = שלום בלב
= שלום גאל = משלם = תגל אצילות
= אור גן  עולם שמחה = 1969 = 970
= אבינו אתך = ברית משיח = ברית נחש
= בת דור משיח = בן לרחל = שבת לרחל
= לבת רחל מכל דור = נהיה עולם צדק
= הויה ילד עולם צדק

הויה = 26 = הקדושים = 1025 = 26
= עמך הקדוש = המשלמים
= כל בית ישראל יחד

הדעת = 479 = תטע = עת קבוץ = 1478
= 479 = שלום קרן אמך = 2477 = 479
= שלום עלץ ישראל

עץ הדעת = 1449 = 450 = גלוי ישעיהו
= יולדת = כל הנשמה  = משה עלה
= עלה הספר

טוב ורע = 293 = הפרח = מדבר אליו
= אליהו אמר = ירמיהו אתכם = 1292
= 293 = חזרנו יחד = תקון הויה עולם גשמי
= אור הקדושים עולם גשמי = 2291 = 293
= תקון הויה עולם שמחה
= תקון הקדושים עולם שמחה
= 3290 = 293
= תקון הויה להיות עולם אתך
= תקון הקדושים להיות עולם אתך
= 4289 = 293

עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן
= שלום ציון = עץ הדעת הפרח
= גן אבותיכם = בן אלי

משיח = 358 = נחש = כל נשיאי שלום
= 1357 = 358 = נשוב = שבנו
= מועד רחל

המשיח = 363 = הנחש = משה חי
= משה בהוה = כל נשיאי השלום
= 1362 = 363 = נביא מכל דור
= פריי מחיה = שמח באהבה
= י-ה שמח = השטן שמח