Monday, February 6, 2017

ב"ה

בראשית  = קציר יבול כל מעשה

אור שבעת הימים מתגלה לכל בדורנו.

יבול = 48 = יובל = בלוי = בלב דוד
= מח = גדולה = הגדול = גילה = הדגול
= כוכב = הויה יחד = הקדושים יחד
= 1047 = 48 = הקדושים אתכם = 2046
= 48 = המשלמים יחד = המשלמים אתכם
= ישעיהו כתר הויה = את כתר הויה

קדוש = 410 = דרור = שמע
 = שמי השמים בארץ = 2408 = 410
 = בת האב

הקדושים = 1025 = 26 = הויה
=  המשלמים = כל בית ישראל יחד
 = כל בית ישראל אתכם = 2024 = 26
=  כל בית ישראל כתר ישעיהו
=  את כתר כל בית ישראל

יבול כל מעשה = 513 = גריש = יגרש
= הרגשה = בראשי = באשרי

ת' = 400 = הנשמה = כל ספרי = כל עפר
= כל שכל = קציר

בראשית = 913 = תקון עולם = 1912
= 913 = קציר יבול כל מעשה = שם אחד
= עולם צדק אחד = אהבה צדק עולם
= מתגלמת = זאת שרה

אור שבעת הימים = 1644 = 645 = השמש

אור שבעת הימים מתגלה = 2122 = 124
= יחד ארץ = 1123 = 124 = ענג העתיק הקדוש
= קרן כל חכמה = עלץ ענג

אור שבעת הימים מתגלה לכל = 2202
= 204 = אור שבעת הימים מתגלה ועד
= עוד אור שבעת הימים מתגלה
= צדיק = צוחק = צו חק = דר = רד
= כל יבולי פיו

אור שבעת הימים מתגלה לכל בדרנו
= 2464 = 466 = כמות
= האדם הקדמון = 1465 = 466
= את א-דני = ישעיהו אדני

אור שבעת הימים מתגלה לכל בדורנו
= בעת = 2470 = 472
= אור שבעת הימים מתגלה ועד בדורנו
= גלגולת = צקיר חסד
= חסד כל שכל  = כל שכל כנסת ישראל
= כל שכל לך ישראל = כל עפר חסד
= כל עפר כנסת ישראל
= כל עפר ישראל לך
= כל ספרי כנסת ישראל = 1471 = 472
= מלא את = את יכולה = אתה יכול
= האור הרנה = עם ישראל הרנה
= הויה האמת = אתה היה הוה יהיה
= את משה רבנו ישעיהו היה הוה יהיה