Wednesday, February 1, 2017

ב"ה

הַשֻּׁלְחָן ערוך

המילה שלחן כתובה בקבוץ, ולא בשורק. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם כאשר אנחנו עוסקים בגימטריות.
בכל מקום בחלופים הבאים בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עריכה = 305 = שה = היצר = מסרה
= פי החבר = כפרה

העריכה היא-היא הכפרה!

קרבן = 1002 = 3 = ג = אב = בא
= שבת מכל דור = בן מכל דור
= עורכות כל מדור = ערכתי את שם
= 2001 = 3 = ערכתי את עולם צדק
= ערכתי את עריכות צדק
= יובלך תמיד

העריכות הן-הן הקרבנות!

עריכות = 706 = כפרות = עולם
= המלאכים = בדרך = צדיק בשר
= עיר בית דוד

שלחן = 1038 = 39 = של הגן
= לדה = גאלה = טל

השלחן = 1043 = 44 = יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= ילד = בלבי = גאלי = יגאל = לוח

לוח הארץ = 1150 = 151 = הארץ השלחן
= 2149 = 151 = קנא = מקוה = קומה
= עולמה = ועלמה = חג הקהל

ערוך = 776 = בעדן = שבת עד
= בן מתגלם = 1775 = 776
= שבת מתגלם

שלחן ערוך = 1814 = 815 = נשמתי באהבה
= עלץ צדיקים = קרן צדיקים = עלץ הגוף
= קרן הגוף = הגוף העתיק הקדוש
= כל השכל שמי השמים בארץ
= 2813 = 815

השלחן ערוך = 1819 = 820 = כ"ף
= מרים = חברים = ההרים = הרה עמך
= הרה האדם = חבר האדם
= הרה רבבות = מעין = עלץ הצדיקים
= קרן הצדיקים

שבת = 702 = בן = בת מכל דור = ברך
= יום כולל = כולל התורה = כולל דורות
= הארצות = צורות = עורכות
= שלחן הארץ ערוך לשבת ולחג
= 3699 = 702

קדוש = 410 = דרור = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב

לשבת = 732 = לברך = לבן = לבת מכל דור

לחג = 41 = אלי = לוה = מקץ = 1040
= קמץ = ספר מלכים = שמן

ארץ = 1101 = 102 = ערכתי את = בעל
= בלע = אלהינו = אהלינו = אנחנו פה אתך
= חג ושבת לנצח מעתה ועד עולם אתך
= 3099 = 102 = גופי בעל שם
= אנכי בעל שם חי = אנכי בעל שם בהוה

הארץ = 1106 = 107 = שבת קדש
= יוצא = מסבה

בארץ = 1103 = 104 = דק = קד
= לעד = נחמו = יהודה מתגלם
= ברא עולם צדק

חג ושבת = 719 = הדין = העולם הבא
= השחרור = קים גו = גו קדום
= עולם אחד = עולם אהבה = אביון

כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ.

כי לא יחדל אביון מקרב הארץ
= כי לא יחדל חג ושבת מקרב הארץ
= כי לא יחדל העולם הבא מקרב הארץ

מדובר בחג ושבת לנצח. מדבור בעולם הבא לנצח – לא להנצחת העוני כדי לתת צדקה כפי שכמה פירשו! רחמנא לצלן!

= חג ושבת מעלה לנצח = 1412 = 413
= ביאת = את הוא

חג = 11 = וה = א"י = טב
= קבץ אותם = 2009 = 11
= קבוץ אתם = אהרן בארץ
= העתיקה הקדושה = 1010 = 11
= השופטים = הפשוטים

פסח = 148 = נצח = לנסח = פסגה
= קמח = המעגל = כל הגה פה
= פה נביא = פה חנה = פני האב
= עיני האב = הקהל הבא

חג פסח = 159 = נקדה = חג נצח

השלחן ערוך לחג = 1860 = אסף = לאלף
= לחוזרים = בית המקדש = ראש השנה

השלחן ערוך לחג פסח = 2008 = 10 = י
= בית המקדש נצח = ראש השנה נצח

ראש השנה לנצח = 1039 = 40 = מ = גואל
= גו אל = אבותיכם = כתר אבותי = ולד

השלחן ערוך לשבת ולחג = 2598 = 600
= קשר = שש = צודקת = צות בארץ
= 1599 = 600 = מלכות בארץ
= נהיה בית דוד בארץ

אדם = 605 = הצודקת = ששה
= הקשר = המלכות בארץ = 1604
= אשר בארץ = עץ החיים העתיק הקדוש
= 2603 = 605 = משה רבנו אתם
= גם אתם = השלחן הערוך לשבת ולחג
= אם כל בית ישראל

השלחן ערוך לשבת ולחג לנצחים
= 3386 = 389 = פשט = שפט

ערכנו = 346 =שמו = המקרא = מקור

ערכנו את = 747 = זמן = מקראות
= להבין = מהשבת = ישראל מופיע
= דבר אמך = ראה אמך = הויה כאן
= חזון הקדושים = 1746 = 747
= חזון המשלמים = המשלמים כאן

ערכנו את השלחן = 1790 = 791
= צאן = נהיה כאן

ערכנו את השלחן לשבת וחג = 2539
= 541 = ישראל = אמך = אליך
= ראשי יהודה

ערכנו את הלחות = 1196 = 197
= זמן המקדש = עמנואל
= בית המקדש שלה = ראש השנה שלה
= משה עלץ מרים = משה קרן מרים
= הספר העתיק הקדוש שתי עיני
= 2195 = 197
= החסד עומד = מועד החסד

בית המקדש בנוי ועומד = 1050 = 51
= אמי = ארץ בראשית לה = 2049
= 51 = תמים

הנה בית המקדש בנוי ועומד = 1110
= אל"פ = פלא = ממלא = עולה = יתן
= כל ימי עלץ

הנה השלחן ערוך. כֻלם מֻזמנים! בואו באהבה!