Saturday, February 18, 2017


ב"ה

ההומוסקסואליות התורנית של הרבנים

אתם יודעים למה כל מה שהרבנים מלמדים בתורה הם דברי רבנים? כי השכינה אינה רוצה להזדוג אתם. הם לא מדברים באהבה או בעדינות או באמת. אז רוח הקודש בורחת מהם. מה נותר להם? הומוסקסואליות תורנית. הם דשים בנדושות כי השכינה אינה מתקרבת אליהם עם חדושים.
בתסכולים הם מנסים ללמוד קבלה. זה מין אונס. הם מנסים להכריח את השכינה להכנע להם. אז הם נקוזים.