Thursday, February 23, 2017

ב"ה

מצאתי ישראל

עמלתי ומצאתי את העלץ בישראל. וכאשר אתם תראו את מה שמצאתי, תאמינו ותדעו.

ישראל = 541 = מצאתי
= המצות = מאשר = אשר לי
= אשר גואל = ראש אל גו
= אשר אל גו = אמך = הולך
= חג לך

הבה נראה, בע"ה, את פנימיות החלוף לישראל  - המילה מצאתי

מצ = 130 = סיני = צהלה

א = 1 = 1000 = עלץ = תם

תי = 410 = קדוש = קדשו = דרור

לכן,

ישראל = 541 = צהלה עלץ קדוש
= 1540 = 541 = צהלה עלץ דרור