Sunday, April 10, 2016

ב"ה

האמת והצדק

האמת והצדק = 651 = צדק העתיקה הקדושה במקדש
= 1650 = 651 =
האלהים = כל אם = אם כל

שופט = 395 = הפשוט
=
כשלמה = חזה שלמה = כאנשי דוד
=
חזה אנשי דוד = ממוש גו

השופט = 400 = הנשמה = עפר אדמה
=
כל ספרי = ממוש הגו = ממוש דוד

השופטת = 800 = נשמתי

שופט ישראל = 936 = שלום = שם האל

שופט בישראל = 938 = חלץ = בשלום
=
אנכי הבורא אנכי הנברא אנכי הבריאה

שופטי ישראל חייבים להיות ברמה זאת של קדושה.