Sunday, April 10, 2016

ב"ה

משפט

בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

משפט = 429 = בית טוב = גו תהיה = את גו חוה
= הנשמה בתוכם = 1428 = 429 = את יחוד
= את יחדו = את חיי = את ידיד
= ידיד ישעוה = חיי ישעיהו = נשאנו יחד
= אהבה מתגלמת בשר = בראשית בשר אחד
= ענג אשה = אשה כל חכמה = כל חכמה שמי השמים
= ענג שמי השמים = צו שגל = ילדי שלמה
= עשה ילדי = שלמה מדוד = אוהב קדושה
= שלל אבינו = גלוי ממש = חזתה  חשן = חזתה גו
= ידע משה = ידע הספר = גופי מדבר ידע
= אהיה זאת = שבת אלהים ועד = שבת אלהים לכל