Sunday, April 10, 2016

ב"ה

משכן הויה

משכן = 1060 = 61 = נוה = אני = אנו כל בית ישראל
=  נבט = מביט = הנאה = בכל גו = גו אליהו
=  חשן אליהו

ה = 5 = אד = גב = בבשרך = 1004 = 5 = גם את

המשכן = 1065 = 66 = נוי
=  הנוה = ההנאה = יכול = כמו
=  נבט בבשרך
 = המביט = מביט בבשרך
 = גם את אני = 1065 = 66
=  מהויה = הויה לי = הויה גואל
=  הויה גו אל = גו אל הויה
=  הויה יהודיה = היה הוה יהיה
=  אנו כל בית ישראל בבשרך
= 2064 = 66

משכן הויה = 1086 = 87
 = פז = עיר צין = עיר משכילות
=  אני הויה = אנו כל בית ישראל הויה
=  נוה הויה = הויה הנאה