Saturday, April 9, 2016

אל תעש עצמך כעורכי הדינים 

"אל תעש עצמך כעורכי הדינים" הוא משפט הדרכה של התנא רבי יהודה בן טבאי, במשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה ח'.
עלינו לשנות את כל השיטה של בחירת הממשלה והשופטים במדינה.
השופטים צריכים להיות נבחרים ע"י קהילותיהם. בכל קהלה יש אנשים הידועים בחכמתם ובצדקתם ובטוהר מידותיהם. הם צריכים להיות השופטים על עם ישראל וגם הנבחרים של הממשלה.
בד"כ צדיקים בעלי חכמה אינם רוצים להיות מנהיגים ושופטים. עלינו לגייס אותם לטובת העם. זה המובן הנכון של גיוס.
אסור שלאדם תהיה יותר שליטה על הציבור מאשר שליטה על יצרו דבר שהוכח ע"פ התנהגותו השגרתית.
דרגות האחריות חייבות להיות בהתאם לשליטת האדם על יצרו.