Tuesday, April 12, 2016


ב"ה

צדק חברתי בישראל = משיח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צדק = 194 = האהבה העליונה
= צלע כל בית ישראל = 1193 = 194
= אליהו הנביא מתגלם = מתגלם עמי

חברתי = 620 = כם* = חברתי
= תחביר = חוה אם = כתר
= אם עולם חדש = 1619 = 620
= עולם בראשית

*כל פעם בה אנו רואים את הסופית -כם, שם אנו רואים את המילה כתר וכל חילופיה.

צדק חברתי = 814 = כתר אליהו הנביא מתגלם
= 1813 = 814 = כתר עמי מתגלם = הגוף
= צדיקים = צוחקים = צוחק עמך
=כתר האהבה העליונה
= חוה אם האהבה העליונה
= בראשית עולם האהבה העליונה
= בראשית עולם צדק

ישראל = 541 = אליך = 1540 = 541
= אמך = מראש = מאשר
= אשר לי = ראשי יהודה
= להעלות = הממלכות = שיא הוד והדר
= שיא צחוק הויה = נעשה אדם ישר
= הויה בשר אחד = הויה בשר אהבה

ב = 2 = 1001 = 2000 = אתם
= הרצון

צדק חברתי בישראל = 1357 = 358 = משיח
= השמחה = צדיקים בישראל
= אתם צדיקים ישראל
= אתם צוחקים ישראל = ישראל עליון

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

צדק חברתי הוא הפרוש הנכון של תורת משה. כל פרוש שלא יביא צדק חברתי וצחוק השמחה לעם ישראל אינו פרוש נכון של תורת משה.