Sunday, April 10, 2016

הצעת פתרונות לבעיות מערכת המשפטים במדינת ישראל

אחת הבעיות הכי גדולות ורציניות במערכת המשפטים של מדינה ישראל היא הפרדת מערכת המשפט ממערכת הענישה.
לא היה כך במשפט העברי. השופטים הם היו צריכים לבצע את העונשים. לכן, הם חשבו אלף פעמים לפני שהחליטו.
אם השופטים היו צריכים לבצע במו ידיהם את החלטותיהם, הם היו מבינים את חומרת החלטות שלהם.
עלינו לדרוש כי כל שופט המחליט להוציא ילד מהבית יוציא את הילד במו ידיו ויראה את פניהם במו עיניהם וישמע את צרחות האימה והעוול במו אזניהם.
עלינו לדרוש כי כל שופט יעבוד בשב"ס במשך לפחות שנה תמימה כחלק מהכשרתו כשופט וגם בסבב במשך כל כהונתם.

אל תעש עצמך כעורכי הדינים הוא משפט הדרכה של התנא רבי יהודה בן טבאי
, במשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה ח'. עלינו לשנות את כל השיטה של בחירת הממשלה והשופטים במדינה. השופטים צריכים להיות נבחרים ע"י קהילותיהם. בכל קהלה יש אנשים הידועים בחכמתם ובצדקתם ובטוהר מידותיהם. הם צריכים להיות השופטים על עם ישראל וגם הנבחרים של הממשלה. בד"כ צדיקים בעלי חכמה אינם רוצים להיות מנהיגים ושופטים. עלינו לגייס אותם לטובת העם. זה המובן הנכון של גיוס. אסור שלאדם תהיה יותר שליטה על הציבור מאשר שליטה על יצרו דבר שהוכח ע"פ התנהגותו השגרתית. דרגות האחריות חייבות להיות בהתאם לשליטת האדם על יצרו.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OBH-9n3dBIE" frameborder="0" allowfullscreen>
>