Monday, February 8, 2016

ב"ה

זכותם של החילונים

החילונים אינם בורחים מהתורה. הם בעצם יותר קרובים לה' יתברך ואמתו מה"דתיים". החילונים בורחים מהסילופים שאינם תורה כלל ומהפירושים המעוותים שהביאו את הגלות וגרמו לכל הסבל של הגלות עד היום. גם מדינת ישראל, היא הגלות, מוטלת כנטע זר ומוזר על ארץ הקודש ואנו עדין סובלים נוראות בגלל הלימודים הלא נכונים של הרבנים המקבלים משכורות מהמדינה ללמד סילופים. החילונים יתקרבו לתורת אמת בשמחה ובהתלהבות. הם יזהו את האמת כשהם יראו אותה. כל נשמה טהורה צמאה לתורת אמת ומזהה אותה מיד וללא ספק כמו שהגוף מזהה מים טהורים. החילונים בורחים מהגלות של סילופי התורה ובצדק. ברכת ה' עמהם ועליהם. רוב החילונים יותר מוסריים מרוב ה"דתיים". הם הנשמות הכי גבוהות וטהורות שלא יקבלו כזבים ואף כישופים המתיימרים להיות דברי תורה. זאת רק מפני שמישהו אומר להם שהם צריכים להתכופף בפני סמכות כמו שה"דתיים" עושים. הלוואי והרבנים היו אמיצים די הצורך לעשות כן! אבל מאד קשה לשכנע אדם לעזוב שקרים אם הוא מתפרנס מהם. הגאולה השלמה תבוא כשהרבנים יתעוררו ויאזרו עוז ועיניהם תפקחנה והם יראו איך הם מעוותים את כל הבריאה בפירושים חסרי הרחמים שלהם. הם גורמים לכל הבריאה להיות קשה ונוקשה, עצובה וחשוכה ומבוססת על כסף קשה וקר - כמו לבבותיהם. הלוואי והרבנים ערלי הלב וערלי העיניים יבינו את מצבם ויזעקו אל הקדוש ברוך הוא בתחנונים שיחזיר אותם אל הדרך העתיקה הקדושה, ושיתקרבו לתורת אמת שאמהותינו ואבותינו ידעו ועשו.