Monday, April 13, 2015

ב"ה

מלכות ישראל

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

מלכות = 496 = צות = פתח + ח
= אתה מכל = אתה נולד = אתה מוליד = את מול דוד
= אתה יודע = את מלכה = ישעיהו הנולד
= ישעיהו המוליד = את ידועה = את הנולד
= את המוליד

מלכותך = 996 = פי אהרן = יודע אהרן = אהרן יודע
= אהרן נולד = אהרן מוליד = רצון = פרי עולם

מלכותה = 501 = המלכות
= אך = ראש = אשר = את המלכה

מלכותו = 502 = בך = בשר = אך עלץ
= 1501 = 502 = עלץ מלכותה = עלץ המלכות

מלכותי = 506 = הראש = האשר

מלכותנו = 552 = בנך = כל בשר
= אליהו שר = מלכות כלו
= מלכות להויה = הויה מלכות יהודה
= כל בית ישראל יחד מלכות יהודה
= 1551 = 552 = אשר תמים

מלכותם = 1096 = 97 = הפחד = אמנו

מלכותן = 1196 = 197 = המלכה אמנו
= מיכל אמנו = כסא חוה אמנו

דוד מלכותך = 1010 = 11 = ו"ה
שי"ן = חג = השופטים = הפשוטים

שלמה מלכותך = 1371 = 372 = שבע
= עשה מלכותך = עשה רצון = רצון שלמה

בת = 402 = בקש = רצוננו

בת שבע = 774 = עדן = רצון שלמה רצוננו
= 1773 = 774 = מלכות ישראל לעולם
= שבת חסד = שבת כנסת ישראל
= בן חסד = בן כנסת ישראל = למדן
= לברא ישראל = תקן לב ישראל
= תקן לב הממלכות = בת שלמה מלכותך
= בת רצון שלמה = עשה רצון בת

ישראל = 541 = אליך = אמך = אשמר 
= אצילית = אציל קדוש
= המצות = מהמלכות  = הממלכות
= מלכותה לי = מלכותה כתר אבותי
= 1540 = 541 = כתר אשר אבותי
= אשר אבותיכם

יאחדו הממלכות = 570 = מלך
= עתק = שער = עשר = יאחדו ישראל

הויה  = 26 = הקדושים = 1025 = 26
= כל בית ישראל יחד = יחד כל בית הממלכות
= כנסת ישראל בית הממלכות = 2024 = 26
= הוא דוד

אלהים = 646 = כתר הויה
= כתר כל בית ישראל יחד = 1645 = 646
= אל אם דוד =יחזו אם דוד
= לדורות = אלה האדם
= דורות יהודה = יחזה התורה = יחזה יום
= חי יום זה = יום זה בהוה = הוא התורה בהוה
= בי התורה בהוה = בטא התורה בהוה = חיים בהוה

מלכות ישראל = 1037 = 38 = חל = לבו
= לאהב = לאגד = אגד יהודה
= יחזו כל ספר התורה
= היות יום = היות התורה

מלכותנו לעולם = 1288 = 289 = פטר = אפרח

מלכותך מלכות כל עולמים = 2298 = 300 = ש
= כפר = הכרעה = יצר = מסר = מכל דור

שבת = 702 = בן = ברך = שבקש = בקש הכרעה
= בת מכל דור = רצוננו מכל דור
= מסר רצוננו = רצוננו כפר
= רצוננו מלכותך מלכות כל עולמים
= 2700 = 702